Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Etyka osób pracujących na rzecz seniorów (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami etyki oraz z charakterystyką etyki osób pracu-jących z seniorami i na rzecz seniorów. Słuchacz po ukończeniu kursu jest świadomy problematyki etycznej i aksjologicznej.

Treści kształcenia

T_1. Etyka, aksjologia, moralność
T_2. Człowiek starszy i jego godność
T_3. Pomaganie jako wartość
T_4. Etyki zawodowe

Efekty kształcenia

E_1. Słuchacz posiada wiedzę o normach etycznych (GSPK_W02; GSPK_W07)
E_2. Słuchacz kształtuje swoje relacje z osobami starszymi potrzebującymi wsparcia w oparciu o normy i zasady etyczne i aksjologiczne (GSPK_U04; GSPK_K04)
E_3. Słuchacz umie formułować i uzasadniać oceny etyczne postępowania swojego i innych (GSPK_U08; GSPK_W07; GSPK_K02)
E_4. Słuchacz jest przygotowany do praktycznego zastosowania zasad etyki zawodowej; potrafi do-skonalić swoje etyczne kompetencje, wiedzę i umiejętności (GSPK_W03; GSPK_U04; GSPK_K05)

Metody dydaktyczne

M_1. Dyskusja, burza mózgów
M_2. Praca z tekstem
M_3. Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Dyskusja problemowa, wymagająca znajomości literatury.

Na zaliczenie składa się aktywność w dyskusji na podstawie analizowanej literatury oraz doświadczeń zawodowych własnych.

Lektury podstawowe

Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej, Bielsko-Biała 2007.
Sułek M., Świniarski J., Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
Kodeks Etyczny Pracownika Socjalnego, www.pracasocjalna.pl