Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Diagnozowanie potrzeb i zasobów osób starszych (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Nabycie wiedzy i umiejętności do diagnozy zasobów indywidualnych, grupowych i społecznych se-niorów oraz nabycie umiejętności zaangażowania tych zasobów na rzecz środowisk rodzinnych, lo-kalnych i społecznych.

Treści kształcenia

T_1. Podstawy diagnozowania zasobów osób starszych
T_2. Polityki społeczne na rzecz osób starszych i ich środowisk lokaalnych
T_3. Wykorzystanie potencjału osób starszych w społecznościach lokalnych

Efekty kształcenia

E_1. Student posiada wiedzę o zasadach diagnozowania zasobów ludzkich
E_2. Student rozumie powiązania polityki społecznej wobec starości i ludzi starych z innymi dziedzi-nami polityki społecznej wyodrębnionymi ze względu na rodzaj potrzeb (powiązania z polityką zdro-wotną, rynku pracy, edukacyjną, kulturalną, mieszkaniową i zabezpieczenia społecznego)
E_3. Potrafi rozbudzić zainteresowanie seniorów różnymi formami aktywności

Metody dydaktyczne

M_1. Prezentacje multimedialne
M_2. Analiza dokumentów
M_3. Dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Ustne zaliczenia przedmiotu

Na zaliczenie składa się aktywność w dyskusji oraz ustne zaliczenie przedmiotu, obejmujące treści zajęć oraz zasoby wskazanej literatury

Lektury podstawowe

Błędowski P., Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce a w Unii Europejskiej, [w] Szlęzak M. (red.), Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej, Zabierzów 2003

Lektury uzupełniające

Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej, Warszawa 2013