Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Cele

Wskazanie form aktywizacji seniorów, analiza uwarunkowań i możliwości realizacji różnorodnych form aktywizacji seniorów w środowisku lokalnym, a także zapoznanie z dobrymi praktykami w tym zakresie.

Treści kształcenia

T_1. Formy aktywności seniorów – aktywność formalna i nieformalna – UTW, Kluby seniora, banki czasu, wolontariat
T_2. Rodzaje aktywności seniorów –społeczna, kulturalna, edukacyjna, fizyczna
T_3. Organizacje pozarządowe i ich rola w pracy na rzecz osób starszych
T_4. Przykłady dobrych praktyk aktywizacji społecznej seniorów

Efekty kształcenia

E_1. Słuchacz potrafi wskazać uwarunkowania i możliwości aktywizacji osób starszych (GSPK_W08; GSPK_U07; GSPK_K05)
E_2. Słuchacz posiada wiedzę i umiejętności organizowania działań aktywizujących (GSPK_W04; GSPK_U03; GSPK_U06; GSPK_U06)
E_3. Słuchacz potrafi wskazać przykładowe placówki pracujące na rzecz poprawy jakości życia se-niorów (GSPK_W05; GSPK_K05)

Metody dydaktyczne

M_1. Dyskusja, burza mózgów
M_2. Prezentacja zasobów internetowych
M_3. Zajęcia w terenie

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Dyskusja problemowa, wymagająca znajomości literatury.
W_2. Prezentacja scenariusza imprezy aktywizującej seniorów

Na zaliczenie składa się aktywność w dyskusji oraz prezentacja scenariusza

Lektury podstawowe

Czapiński J, Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków, MPiPS i CRZL, War-szawa 2014.
Instytucje wobec potrzeb osób starszych (2010), IRSS, Warszawa

Lektury uzupełniające

Klimczuk A. (2010), Bariery i perspektywy integracji międzypokoleniowej we współczesnej Polsce (w:) D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.