Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwa zakładowe (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu metodyki archiwalnej i archiwistyki.

Cele

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zasad działania współczesnych archiwów bieżących w Polsce – archiwów zakładowych i składnic akt oraz roli współczesnej kancelarii w procesie archiwizowania dokumentacji. Po ukończeniu zajęć studenci powinni potrafić określić miejsce i znaczenie archiwów bieżących w strukturze współczesnych instytucji, posiadać wiedzę na temat roli jaką w procesie zarządzania dokumentacją odgrywają pomoce kancelaryjne oraz znać zasady gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania zasobu archiwów zakładowych i składnic akt oraz procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów historycznych.

Treści kształcenia

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu mechanizmów działania współczesnych archiwów bieżących w Polsce i ich roli w zarządzaniu dokumentacją instytucji, w której funkcjonują:
T_1. Archiwum zakładowe w strukturze instytucji.
T_2. Terminologia archiwalna związana z archiwami zakładowymi.
T_3. Podstawy prawne funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt.
T_4. Rodzaje współczesnej dokumentacji.
T_5. Obieg dokumentów.
T_6. Komputerowe zarządzanie dokumentacją.
T_7. Instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt.
T_8. Przejmowanie akt z jednostek organizacyjnych.
T_9. Udostępnianie dokumentacji.
T_10. Porządkowanie dokumentacji fotograficznej, kartograficznej i technicznej.
T_11. Prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego.
T_12. Prowadzenie efektywnych poszukiwań w zasobie archiwum.
T_13. Zasady brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
T_14. Dokumentacja niejawna i tajna.

Efekty kształcenia

Ew_1 Student rozpoznaje podstawy prawne działania oraz rolę archiwów bieżących w zarządzaniu dokumentacją instytucji
Ew_2 Wskazuje zasady gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania dokumentacji oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów historycznych.
Ew_3 Student zyskuje wiedzę na temat organizacji i prowadzenia archiwum zakładowego, współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w danej instytucji w zakresie wytwarzania i archiwizowania dokumentacji oraz współpracy z przedstawicielami archiwów państwowych.
Eu_1 Nabywa umiejętności posługiwania się normatywami kancelaryjnymi w szczególności jednolitym rzeczowym wykazem akt, sporządza spisy zdawczo-odbiorcze przejmowanej lub przekazywanej dokumentacji, umiejętnie przeprowadza proces brakowania dokumentacji, poprawnie prowadzi ewidencję archiwum bieżącego.

Metody dydaktyczne

M_1 Prezentacja poszczególnych zagadnień
M_2 Pogadanka z elementami dyskusji
M_3 Praca z materiałami dydaktycznymi.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia jest spełnienie poniższych warunków:
W_1 - obecność (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).
W_2 - przygotowanie do zajęć
W_3 - pozytywna ocena z kolokwium sprawdzającego na koniec semestru (minimum uzyskanie 50% punktów + 1 punkt).

Lektury podstawowe

Kancelaria i archiwum zakładowe, red. E. Borodij, Warszawa 2009.
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity)
Aktualne rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Lektury uzupełniające

„Archiwista Polski” – dział „ABC archiwisty zakładowego”.
C. Kolarz, Archiwa zakładowe i składnice akt. Poradnik, Bydgoszcz 2001.
I. Radtke, Kancelaria współczesna, „Archeion”, t. C, 1999, s. 28-50.
H. Robótka, Co o wykazach akt wiedzieć należy, „Archiwista Polski”, 2005, nr 1, s. 69-82; nr 2, s. 67-78.