Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwalne bazy danych (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Umiejętność obsługi komputera na poziomie podstawowym.

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi systemami baz danych archiwów państwowych i kościelnych, z których korzystają archiwiści i badacze.

Treści kształcenia

T_1. Omówienie Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD (G)
T_2. Omówienie Międzynarodowego Standardu Archiwalnych Haseł Wzorocowych ISAAR
T_3 Prezentacja bazy SEZAM – System Ewidencji Zasobu Archiwalnego
T_4 Prezentacja bazy IZA - Inwentarze Zespołów Archiwalnych
T_5 Prezentacja bazy ELA - Ewidencje Ludności w Archiwaliach
T_6 Prezentacja bazy PRADZIAD – Program Rejestracji Akt Metrykalnych Metrykalnych Stanu Cywilnego
T_7 Prezentacja bazy SCRINIUM – Rejestracja dokumentów wytworzonych do końca XVIII wieku
T_8 Omówienie bazy ZOSIA – Zintegrowany System Informacji Archiwalnej
T_9 Omówienie bazy FARA – ewidencja dokumentów parafialnych
T_10 Omówienie bazy PARAFIA EWID – ewidencja dokumentów parafialnych
T_11 Omówienie bazy ZAKON EWID – ewidencja zakonników

Efekty kształcenia

Wiedza:
Ew_1 Student zna bazy danych wykorzystywane w archiwach państwowych i kościelnych.

Umiejętności:
Eu_1 Potrafi przy pomocy baz danych wyszukać zespoły jak i poszczególne jednostki archiwalne
Eu_2 Potrafi znaleźć w bazach danych inne informacje potrzebne w pracy naukowej.

Kompetencje:
Ek_1 Ma świadomość ważności baz danych w pracy naukowej. Jest przygotowany do pracy z bazami danych.

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład
M_2 Prezentacja
M_3 Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Aktywne uczestnictwo w zajęciach
W_2 Obecność na zajęciach
W_3 Kolokwium

Lektury podstawowe

Charakterystyka standardów opisu archiwalnego [w:] H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010, s. 190-210.
Informatyczny system informacji w archiwach, [w:] H. Robótka, Opracowanie i opis archiwaliów. Podręcznik akademicki, Toruń 2010, s. 211-224.
Komputerowy model opisu dokumentacji specjalnej, [w:] M. Jabłońska, Dokumentacja specjalna. Opis tradycyjny i komputerowy, Toruń 2011, s. 89-175.
Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna ISAD(G), Wersja 2, Warszawa 2005.
Międzynarodowy standardu archiwalnych haseł wzorcowych stosowanych do archiwów ciał zbiorowych, osób i rodzin-ISAAR(CPF), tłum. dr Anny Laszuk, wersja 2, Warszawa 2006.
Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśniewicz, A. Żeglińska, Warszawa 2015.

Lektury uzupełniające

Laszuk A., Bazy danych w archiwach państwowych, [w:] Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku, Toruń 2-4 IX 1997, t.1, pod red. D. Nałęcz, Radom 1997, s. 231-237.
Laszuk A., Stan informatyzacji archiwów państwowych, „Archeion” t. 107 (2004), s. 171-204.
Majka R., Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przykładzie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Warszawa 2008.