Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Antropologia podróży (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna orientacja w zakresie historii powszechnej, znajomość podstawowych pojęć z dziedziny teorii kultury.

Treści kształcenia

T_1. Podstawowe definicje i pojęcia antropologii; etymologia, rozwój, nauki pokrewne, metody.
T_2. Antropologia a biologia, psychologia, filozofia, socjologia, nauki o kulturze, etnologia.
T_3. Różnorodność kultur i antropologiczne rozumienie kultury. Ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, liminalność; brytyjska antropologia społeczna, antropologia amerykańska, antropologia francuska, strukturalizm, antropologia interpretacyjna Clifforda Geertza.
T_4. Istota, sens, cele, sposoby oraz dzieje przemieszczania się ludzi. Dyscyplinarne zaplecze studiów nad podróżą (antropologiczne, kulturoznawcze, historyczne, filologiczne, polityczne, ekonomiczne, geograficzne).
T_5. Problematyka antropologii podróży a fenomeny kontaktów międzykulturowych w aspektach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych.
T_6. Antropologia podróży w układzie przekrojowym oraz problemowym.
T_7. Recepcja i konsumpcja rzeczywistości podróżniczej jako praktyka i wyobrażenie w klasyfikacji Johna Urry’ego: spojrzenie romantyczne, spojrzenie kolektywne, przelotne spojrzenie widza, spojrzenie religijne, spojrzenie ekologiczne.
T_8. Postrzeganie podróży według Erika Cohena: rekreacja, odmiana, doświadczanie, eksperymentowanie, penetracja egzystencjalna.
T_9. Zjawiska o charakterze kulturowym w aspekcie podróży; fenomen „innego” obcość i egzotyzacja.
T_10. Kontakt międzykulturowy jako doświadczenie o charakterze intelektualnym, estetycznym, etycznym, aspekty turystyki, post-turystyka.
T_11. Definicje, przeszłość podróży i turystyki oraz historia badań. Podróż a kolonializm; relacje centrum - peryferia.
T_12. Podróżnicze adaptacje przeszłości, historia w doświadczeniu podróżniczym. Kategorie i doświadczanie autentyczności. Miejsca i nie-miejsca.
T_13. Muzeum jako atrakcja i produkt turystyczny. Wspomnienia, pamiątki, przedmioty, fotografie. Jedzenie i turystyka kulinarna.
T_14. Etyczny wymiar turystyki i podróży. Popkultura a turystyka i podróż współczesna. Event turystyczny. Od podróżnika i turysty do post-turysty.

Efekty kształcenia

Wiedza: student/ka pozna podstawowe definicje oraz pojęcia teoretyczne i metodologiczne antropologii kulturowej, zwłaszcza w szczególnym kontekście tytułowego zagadnienia przedmiotu, będzie orientować się w referencyjnej literaturze.

Umiejętności: student/ka będzie potrafił/a wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy/dyskusji (merytoryczne argumentowanie, formułowanie wniosków) wokół różnych aspektów oraz problemów różnorodności i odrębności kultur oraz strategii ich recepcji.

Kompetencje: student/ka będzie dostrzegał/a potrzebę krytycznego percypowania uwarunkowań kulturowych w ich różnorodności. Będzie doceniał/a tradycję i dziedzictwo poznawanych obszarów kulturowych w kategoriach współodpowiedzialności.

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład z elementami dyskusji.
M_2. Prezentacje multimedialne.
M_3. Referaty studentów.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Zaliczenie z oceną na podstawie obecności; W_2. aktywności w zajęciach i dyskusji;
W_3. przygotowanych referatów wprowadzających w zagadnienia kolejnych zajęć.

Lektury podstawowe

 Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 James Clifford, Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: Badanie kultury, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 Anna Kwaśniewska, Współczesne pielgrzymowanie, w: Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, red. D. Rancew-Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 277-290.
 Antoni Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Książka i Wiedza, Warszawa 2001.
 Piotr Pawliszak, Narracyjne konstruowanie społecznego świata podróżników, w: Podróż i miejsce, jw., s. 107-126
 Krzysztof Podemski, Antropologia turystyki, w: Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 48-64.
 Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 John Urry, Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 Anna Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków 2008.
 Leszek Zinkow, Transgresja - podróż i passage, w tegoż, Egipt circa 1850. Orient i transgresje, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 53-77.

Lektury uzupełniające

 J.R.L. Anderson, The Ulysses Factor. The exploring instinct in man, Hodder and Stoughton, London 1970.
 Lionel Casson, Podróże w starożytnym świecie, przeł. A. Flasińska, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1981.
 Marcin Czerwiński, Utopia antropologiczna, w tegoż, Kultura i jej badanie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1985, s. 87-131.
 Europejczyk w podróży 1850-1939, red. E. Ihnatowicz, S. Ciara, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010 (wybrany artykuł).
 Ewa Krawczak, Antropologia kulturowa: klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wy-dawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 Roman Krzywy, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2013.
 Antoni Mączak, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Wydawnictwo Novus Orbis, Gdańsk 1998.
 Metamorfozy podróży. Kultura i tożsamość, red. J. Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012 (tu: H. Voisine-Jechova, Spojrzenie na podróż - odgłosy literatury, pryzmat sztuki oraz Halina Kubicka, Dyskurs podróżniczy w literaturze popularnej. Rekonesans).
 Kinga Siewior, Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku. Fotografia w polskim reportażu podróżniczym XX wieku, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012 (wybrany rozdział).
 Zofia Sinko, Wstęp, w: Laurence Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2009.
 Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, red. P. Krasny, D. Ziarkowski, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2009 (wybrany artykuł).
 Turystyka w kulturze. Kultura w turystyce, red. T. Homa, K. Duda, Wydawnictwo Episteme, Kraków 2011 (wybrany artykuł).
 Bernhard Waldenfels, Podstawowe motywy fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Oficyna Naukowa (seria: Terminus 51), Warszawa 2009.
 Katarzyna Warmińska, Podróże po światach etnicznych - refleksje antropologiczne, w: Podróż i miejsce, jw., s. 221-228.
 Wokół reportażu turystycznego, t. 1-2, red. D. Rott, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004-2007 (wybrany artykuł).