Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Kultura muzyczna różnych wyznań chrześcijańskich (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość ogólnej historii i teorii muzyki na poziomie akademickim, oraz historii Kościoła i historii powszechnej na poziomie szkoły średniej.

Cele

Przekazanie wiedzy na temat kultury muzycznej wyznań chrześcijańskich ze szczególnych uwzględnieniem tradycji bizantyjskiej, Cerkwii prawosławnej, wyznania luterańsko-augsburskiego i anglikanizmu.

Treści kształcenia

T_1 Grecka teoria muzyki i jej wpływ na chorał bizantyjski. Etyczna funkcja muzyki. Wpływ filozofii neoplatońskiej na koncepcję liturgicznego śpiewu bizantyjskiego: Plotyn, Pseudo-Dionizy Areopagita. Charakterystyka głównych liturgii bizantyjskich.
Śpiewane formy oficjum bizantyńskiego: jutrznia, laudes, nieszpory. Formy poetyckie: troparion, kontakion, kanon (Jan Damasceński, Andrzej z Krety, Roman Melodos). Rodzaje notacji: ekfonetyczna, neumatyczna.
T_2 Teologiczne podstawy śpiewu cerkwi prawosławnej. Historia śpiewu cerkiewnego do czasów reformy Nikona. Reforma Nikona i jej następstwa. Ważniejsi kompozytorzy muzyki cerkiewnej (Bortniański, Czesnokow, Rachmaninow, Czajkowski).
T_3 Luterańska koncepcja muzyki i jej wpływ na praktykę muzyczną kościoła luterańskiego. Geneza i źródła chorału protestanckiego. Organowa twórczość chorałowa przed Bachem. Chorały organowe Jana Sebastiana Bacha (Klavieübung III). Kantata Jana Sebastiana Bacha.
T_4 Anglikanizm – powstanie, charakterystyka. Pierwotne formy muzyki anglikańskiej.
Angielska muzyka kościelna okresu baroku: psalmy, anthems, full anthems, verse anthems. Muzyka anglikańska Jerzego Fryderyka Haendla i Felksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. Muzyka anglikańska okresu romantyzmu.

Efekty kształcenia

WIEDZ
Ew_1 Zna genezę wyodrębnienia się odmiennych tradycji muzycznych w chrześcijaństwie: kościoły wschodnie (prawosławie) i wspólnoty powstałe w wyniku reformacji (luteranizm, kalwinizm, anglikanizm)
Ew_2 Potrafi określić przynależność różnych form i gatunków muzyki do określonych tradycji wyznań chrześcijańskich

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Potrafi odróżnić i określić do jakiej chrześcijańskiej tradycji muzycznej przynależy wysłuchany utwór (prawosławie, tradycja grecka, protestantyzm)
Eu_2 Potrafi prowadzić dialog ekumeniczny z wyznawcami innych wyznań chrześcijańskich

KOMPETENCJE
Ek_1 Posiada zrozumienie dla istnienia różnych tradycji muzycznych w ramach religii chrześcijańskiej i potrafi prowadzić dyskurs na ten temat z wyznawcami innych wyznań chrześcijańskich

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład z elementami konwersatorium
M_2 Wykład ilustrowany nagraniami tradycji muzycznych omawianych wyznań
M_3 Dyskusja nad wysłuchanymi nagraniami ilustrującymi poszczególne muzyczne tradycje chrześcijańskie.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Obecność na wykładzie
W_2 Ustne sprawdzenie zdobytych wiadomości

Zaliczenie z oceną

Lektury podstawowe

Egon Wellesz, Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej. Kraków 2006
Elżbieta Smykowska, Liturgia prawosławia. Mały słownik, Warszawa 2004
Manfred Bukofzer, Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970
Alfred Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu. Kraków 1983

Lektury uzupełniające

Paul Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 2003
John Meyendorff, Teologia bizantyjska, , Kraków 2007
Karl H. Wörner, Geschichte der Musik, Göttingen 1954
Bohdan Pociej,Bach - Muzyka i wielkość, Kraków 1972
Christoph Wolff Johann Sebastian Bach. Muzyk i uczony Warszawa 2011
Albert Schweitzer,Jan Sebastian Bach, Kraków 1972