Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwum zakładowe (2017/18)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z zasadami działania współczesnych archiwów bieżących w Polsce - archiwów zakładowych i składnic akt oraz roli współczesnej kancelarii w procesie archiwizowania dokumentacji. Po ukończeniu zajęć słuchacze powinni potrafić określić miejsce i znaczenie archiwów bieżących w strukturze współczesnych instytucji, posiadać wiedzę na temat roli jaką w procesie zarządzania dokumentacją odgrywają normatywy kancelaryjne (instrukcje kancelaryjne i wykazy akt) oraz znać zasady gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania zasobu archiwów zakładowych i składnic akt oraz procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Treści kształcenia

T_1 Podstawy prawne funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt oraz postępowania z dokumentacją w nich zgromadzoną.
T_2 Rodzaje dokumentacji współczesnej. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji współczesnej.
T_3 Organizacja pracy kancelaryjnej – normatywy kancelaryjne, systemy kancelaryjne, obieg dokumentacji.
T_4 Jednolity rzeczowy wykaz akt.
T_5 Organizacja i zadania archiwum zakładowego i składnicy akt.
T_6 Gromadzenie zasobu w archiwach bieżących.
T_7 Przechowywanie zasobu i ewidencja w archiwach bieżących.
T_8 Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
T_9 Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki organizacyjnej.
T_10 Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć słuchacz:
Ew_1 wskazuje podstawy prawne działania i rolę archiwów bieżących w zarządzaniu dokumentacją instytucji
Ew_2 rozpoznaje rodzaje dokumentacji współczesnej
Eu_1 posługuje się normatywami kancelaryjnymi w szczególności jednolitym rzeczowym wykazem akt
Eu_2 sporządza spisy zdawczo-odbiorczych przejmowanej/przekazywanej dokumentacji.
Eu_3 przeprowadza procesu brakowania dokumentacji
Eu_4 prowadzi ewidencję archiwum bieżącego.
Ek_1 dostrzega potrzebę współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w danej instytucji w zakresie wytwarzania i archiwizowania dokumentacji

Metody dydaktyczne

M_1 wykład
M_2 wykład z prezentacją multimedialną
M_3 analiza aktów prawnych
M_4 praca z materiałami dydaktycznymi
M_5 dyskusja nad analizowanymi zagadnieniami

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 obecność na zajęciach
W_2 aktywny udział w dyskusji
W_3 znajomość omawianych zagadnień – weryfikacja za pomocą kolokwium sprawdzającego test otwarty)

Lektury podstawowe

- Aktualne przepisy prawne dotyczące archiwów bieżących i postępowania z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną.
- Kancelaria i archiwum zakładowe, red. E. Borodij, Warszawa 2009.
- Robótka H., Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010.
- strony internetowe www.archiwa.gov.pl (zakładka „zarządzanie dokumentacją”) www.ank.gov.pl (zakładka „Nadzór archiwalny”)

Lektury uzupełniające

- „Archiwista Polski” – w poszczególnych numerach dział „ABC archiwisty zakładowego”.
- Degen R., Dokumentacja i jej podział, [w:] Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011, s. 11-33.
- Degen R., Urzędnicy, selekcja i brakowanie dokumentacji w Polsce w XX w., [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. III, cz. 2, red. A. Góraka, K. Latawiec, D. Magiera, Lublin-Siedlce 2010, s. 545-555.
- Konstankiewicz M., Status archiwum bieżącego we współczesnym polskim prawie archiwalnym, [w:] Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i … koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 93-104.
- Mikołajczewska W., Noch T., Organizacja pracy biurowej wybrane zagadnienia, Gdańsk 2007.
- Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974
- Radtke I., Kancelaria współczesna, „Archeion”, t. C, 1999, s. 28-50.
- Robótka H., Co o wykazach akt wiedzieć należy, cz. I – „Archiwista Polski”, 2005, nr 1, s. 69-82; cz. II – „Archiwista Polski”, 2005, nr 2, s. 67-78.
- Stryjkowski K., Zarządzanie dokumentacją jako przedmiot studiów archiwistycznych, „Res Historica” 2009, nr 28, s. 39-48.
- Wnuk M., Biurokracja we współczesnej kancelarii, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. I, red. A. Góraka, I. Łucia, D. Magiera, Lublin Siedlce 2008, s. 597-603.
- Współczesna dokumentacja urzędowa, red. H. Robótka, Toruń 2011.
- Ziółkowska A., Gronkiewicz A., Organizacja pracy biurowej w administracji. Zagadnienia prawne, Katowice 2014.