Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Język rosyjski (R_A1.1_A1.2_zo_60/_4)_1_6 (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką języka rosyjskiego, wymową, akcentem, sposo-bem czytania oraz zapoznanie ich z podstawowymi funkcjami komunikacyjnymi, tak, aby potrafili poruszać się w podstawowych i prostych sytuacjach dnia codziennego.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie językowej kompetencji komunikacyjnej na określonym poziomie językowym poprzez kształcenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się
T.2 wprowadzenie nowych zagadnień gramatycznych (alfabet rosyjski; I i II koniugacja czasowników; konstrukcje typu: у меня, у тебя, кто старше ⁄ моложе кого, как дойти ⁄ как попасть; przyimki у, около, в – из, на – с; I deklinacja rzeczowników rodzaju żeńskiego oraz II deklinacja rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na twardą spółgłoskę i nijakiego zakończonych na -o, -e, -ие, -ье; odmiana przymiotników twardo- i miękkotematowych; przysłówki здесь-там, сюда-туда, отсюда-оттуда oraz typu: весной, осенью, летом, зимой; liczebniki główne od 1-100)
oraz doskonalenie umiejętności poprawnego ich użycia w określonych kontekstach
T. 3 kształtowanie postawy szacunku wobec innych kultur
T. 4 nabycie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
przedstawienie siebie, rodziny i znajomych; profesje rodziców, rodziny i bliskich; szkoła i czas wolny, hobby; dni tygodnia, pory roku i prognoza pogody; wizyta u lekarza, oznaki choroby; zwierzęta domowe i opieka nad nimi; na ulicach miasta (zabytki Moskwy, pytanie o drogę)
T. 5 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji
T. 6 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określo-nych dla poziomu A1 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E. 1 rozumie bardzo proste zdania na swój temat, na temat tego co jest mu bliskie i znane, jeśli rozmówcy mówią powoli i wyraźnie
E. 2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych (na zajęciach, pytanie o drogę, wizyta u lekarza)
E.3 formułuje bardzo proste wypowiedzi na tematy związane z jego osobą, rodziną, znajo-mymi
E. 4 prowadzi bardzo proste dialogi wykorzystując zwroty grzecznościowe z zakresu przed-stawiania, witania i żegnania się z kimś
E. 5 potrafi napisać krótką kartkę, np. z wakacji oraz wypełnić prosty formularz, wpisując imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres
E. 6 czyta ze zrozumieniem nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np. w ogłoszeniach, na pla-katach, w katalogach, w formularzach, najważniejsze polecenia w programie komputerowym
E. 7 opracowuje krótki list o sobie i swojej rodzinie

Metody dydaktyczne

M. 1 elementy metody konwersacyjnej
M. 2 elementy metody kognitywnej
M. 3 elementy metody audiolingwalnej
M. 4 podręcznik
M. 5 strony internetowe
M. 6 filmy obcojęzyczne
M. 7 materiały autentyczne
M. 8 słowniki

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W. 1 minimum trzy duże testy semestralne
W. 2 testy sprawdzające krótsze partie materiału lub określone sprawności
W. 3 wypowiedzi ustne
W. 4 zadania domowe
W. 5 krótkie wypowiedzi pisemne (napisanie listu do kolegi / koleżanki na temat swojej osoby, rodziny, zainteresowań w wyznaczonym przez lektora terminie; nieusprawiedliwione opóźnienie w oddaniu pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień)
W. 6 uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się trzy nieobecności nieusprawiedliwione; każda kolejna nieobecność na zajęciach musi być odrobiona na dyżurze)
W. 7 ocenianie ciągłe (aktywność)

Lektury podstawowe

Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2004

Lektury uzupełniające

Chuchmacz D., Ossowska H, Вот грамматико! Repetytorium gramatyczne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2010
Dobrowolski J., 300 ćwiczeń z gramatyki języka rosyjskiego, Warszawa 2004
Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005
Чакмишян К, Русский язык: игры и задачи
Materiały własne prowadzącego