Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Wychowanie fizyczne (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach wychowania fizycznego lub skierowanie na zajęcia rehabilitacji.

Cele

- Zainteresowanie studentów kulturą fizyczną i aktywnością sportową;
- Wdrożenie do systematycznej aktywności fizycznej oraz kształtowanie stałej potrzeby ruchu w dorosłym życiu;
- Zapoznanie z różnymi formami aktywności fizycznej: sport, rekreacja i turystyka, rehabilitacja;
- Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego studentów;
- Nauczanie i doskonalenie podstawowych elementów technicznych i taktycznych z różnych dyscyplin sportowych;
- Promowanie zdrowego stylu życia;
- Kontrola i ocena poziomu sprawności fizycznej studentów na podstawie przeprowadzonych testów
i sprawdzianów;
- Aktywizacja do rywalizacji sportowej na różnych poziomach współzawodnictwa;
- Mobilizacja szczególnie predysponowanych studentów do udziału w zajęciach specjalistycznych grup sportowych.

Treści kształcenia

T_1 Zasady BHP aktywności fizycznej.

T_2 Nauka podstawowych elementów technicznych i taktycznych w dyscyplinach sportowych.

Efekty kształcenia

Ew_1 Student zna zasady bezpiecznego korzystania z obiektów, urządzeń, przyrządów związanych z uprawianiem różnych dyscyplin sportu, wie jak przygotować się do danego rodzaju zajęć sportowych, zna swoje predyspozycje i ograniczenia psychofizyczne. Student zna wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny oraz zna testy i sprawdziany oceniające sprawność fizyczną.

Ew_2 Student zna podstawowe przepisy i elementy techniczno-taktyczne poszczególnych dyscyplin sportowych realizowanych w ramach programu nauczania.

Eu_1 Student potrafi dobrać ubiór i sprzęt do danej dyscypliny sportowej, umie ocenić
poziom swojej sprawności fizycznej i umiejętności technicznych oraz potrafi przeprowadzić rozgrzewkę. Student potrafi dobrać poziom wysiłku w celu podniesienia swojej sprawności psychofizycznej oraz kontrolować jej poziom wykonując podstawowe testy i sprawdziany.

Eu_2 Student potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne danej dyscypliny oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące.

Ek_1 Student współpracuje w zespole , uczestniczy w rywalizacji sportowej, stosuje zasady fair play.

Metody dydaktyczne

M_1 ćwiczenia praktyczne

M_2 prezentacje multimedialne

M_3 praca w grupach

M_4 ćwiczenia projektowe

M_5 wykład

M_6 konsultacje

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Aktywne uczestnictwo w programowych zajęciach wychowania fizycznego na warunkach określonych w regulaminie Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego.

W_2 Kolokwium

W_3 Test sprawnościowy

W_4 Gry zespołowe

Lektury uzupełniające

Demel M., Teoria Wychowania Fizycznego, Warszawa 1974.
Kasperczyk T., Poradnik ćwiczeń korekcyjnych, Kraków 1996, Kasper sc.
Sozański H., Teoretyczne podstawy kształtowania sprawności fizycznej w procesie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, Warszawa 1985, Wyd. AWF Warszawa.
Talaga J., A–Z sprawności fizycznej, Warszawa 1995.
Technika i taktyka w grach zespołowych, skrypt AWF Kraków.
Ulatowski T., Teoria sportu, t. I i II., Warszawa 1992, Wyd. AWF Warszawa.
Przepisy w dyscyplinach Polskich Związków Sportowych