Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Szkolenie BHP (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Zajęcia mają na celu pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu BHP oraz metod postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Treści kształcenia

T_1. Podstawy prawne z zakresu BHP

T_2. Odpowiedzialność Rektora oraz prowadzących zajęcia w zakresie BHP

T_3. Prowadzenie ewakuacji

T_4. Postępowanie Wypadkowe

T_5. Pierwsza Pomoc

Efekty kształcenia

Ew_1 Student zna zasady BHP obowiązujące w czasie nauki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Eu_1 Student posiada umiejętności w zakresie ewakuacji

Eu_2 Student stosuje metody udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Ek_1 Student postępuje zgodnie z zasadami etyki

Ek_2 Student jest wrażliwy na zagrożenia życia i zdrowia swojego oraz innych osób.

Metody dydaktyczne

M_1 Prezentacja multimedialna

M_2 Wykład

M_3 Praca w grupach

M_4 Pogadanka

M_5 Case study

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Obecność na zajęciach

W_2 Kolokwium

W_3 Sprawdzian umiejętności praktycznych

Lektury podstawowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 897 z dnia 18 lipca 2007 r.)