Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Ochrona własności intelektualnej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem jest zapoznanie studenta z podstawową problematyką dotyczącą ochrony własności intelektualnej we współczesnym świecie.

Treści kształcenia

T_1. Dobro intelektualne jako szczególny typ przedmiotu ochrony prawnej

T_2. Definicja utworu, podział utworów na samodzielne i niesamodzielne

T_3. Podmioty prawa autorskiego

T_4. Prawa autorskie osobiste i majątkowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu

T_5. Dozwolone wykorzystanie utworów, w tym w ramach prac naukowych

T_6. Ochrona praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego

T_7. Znaki towarowe jako dobro niematerialne i ich ochrona

T_8. Wynalazki, sposób ich patentowania i ochrony

T_9. Wzory użytkowe i przemysłowe oraz ich ochrona 1. Dobro intelektualne jako szczególny typ przedmiotu ochrony prawnej,
2. Definicja utworu, podział utworów na samodzielne i niesamodzielne.
3. Podmioty prawa autorskiego,
4. Prawa autorskie osobiste i majątkowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu,
5. Dozwolone wykorzystanie utworów, w tym w ramach prac naukowych,
6. Ochrona praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego,
7. Znaki towarowe jako dobro niematerialne i ich ochrona,
8. Wynalazki, sposób ich patentowania i ochrony,
9. Wzory użytkowe i przemysłowe oraz ich ochrona. 1. Dobro intelektualne jako szczególny typ przedmiotu ochrony prawnej,
2. Definicja utworu, podział utworów na samodzielne i niesamodzielne.
3. Podmioty prawa autorskiego,
4. Prawa autorskie osobiste i majątkowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu,
5. Dozwolone wykorzystanie utworów, w tym w ramach prac naukowych,
6. Ochrona praw autorskich na gruncie prawa cywilnego i karnego,
7. Znaki towarowe jako dobro niematerialne i ich ochrona,
8. Wynalazki, sposób ich patentowania i ochrony,
9. Wzory użytkowe i przemysłowe oraz ich ochrona.

Efekty kształcenia

Ew_1 Student ma podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej - S1A/P_W07 (+++)

Ew_2 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - S1A/P_W11 (+++)

Eu_1 Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w zakresie ochrony własności intelektualnej w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu nauk o mediach S1A/P_U05 (+++)

Eu_2 Student analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań - S1A/P_U06 (+++)

Ek_1 Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych charakterystycznych dla nauk o mediach S1A/P_U07 (+++)

Ek_2 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - S1A_K01 (+++)

Ek_3 Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - S1A_K06 (+++)

Metody dydaktyczne

M_1 wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

egzamin - test

Lektury podstawowe

Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2009.

Lektury uzupełniające

I. Dobosz, „Ochrona własności intelektualnej”, Ossolineum Wrocław 1981, „Metodyka pisania prac kwalifikacyjnych – licencjackich, magisterskich i podyplomowych”, Z. Stachowicz, Warszawa 2000, J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, „Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Warszawa 2005, „Prawo własności przemysłowej”, A. Nowicka, M. Poźniak-Niedzielska, U. Promińska, H. Żakowska-Henzler, Warszawa 2005, J. Barta, R. Markiewicz, „Prawo autorskie”, Warszawa 2008