Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Archiwistyka (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu historii Polski oraz nauk pomocniczych historii.

Cele

Zapoznanie z podstawowymi terminami i pojęciami z zakresu archiwistyki oraz nabycie umiejętności prowadzenia pracy archiwalnej w zakresie przydatnym dla historyka sztuki.

Treści kształcenia

T_1 Archiwistyka jako dyscyplina naukowa i zarys jej rozwoju
T_2 Podstawowa terminologia archiwalna
T_3 Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i regulacje prawne obowiązujące aktotwórców
T_4 Zadania państwowej sieci archiwalnej i nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
T_5 Rodzaje dokumentacji
T_6 Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji
T_7 Lokal i personel archiwum
T_8 Tworzenie zasobu archiwalnego i zasady kierujące jego rozmieszczeniem
T_9 Porządkowanie archiwalnych zbiorów aktowych
T_10 Porządkowanie archiwalnych zbiorów audio-wizualnych
T_11 Opracowanie spuścizny archiwalnej
T_12 Problematyka udostępniania zasobu – cele, warunki, formy udostępniania
T_13 Profilaktyka i konserwacja akt, ratowanie zalanych archiwaliów
T_14 Zastosowanie informatyki w pracy archiwisty
T_15 Zapoznanie z funkcjonowaniem wybranego archiwum krakowskiego (zajęcia terenowe)

Efekty kształcenia

Po zakończeniu zajęć student:
[WIEDZA]
Ew_1 wymienia najważniejsze etapy rozwoju archiwistyki jako dyscypliny naukowej
Ew_2 definiuje podstawowe terminy archiwalne
Ew_3 identyfikuje ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
Ew_4 objaśnia strukturę i zadania państwowej sieci archiwalnej
Ew_5 wylicza rodzaje dokumentacji
Ew_6 opisuje wzorcowy lokal archiwum oraz profil zawodowy archiwisty

[UMIEJĘTNOŚCI]
Eu_1 wykonuje klasyfikację i kwalifikację przykładowych materiałów archiwalnych
Eu_2 porządkuje przykładowy zbiór materiałów aktowych oraz audiowizualnych
Eu_3 opracowuje przykładową spuściznę archiwalną
Eu_4 prezentuje zasady udostępniania zasobu archiwalnego
Eu_5 stosuje wybrane archiwalne programy komputerowe i bazy danych
Eu_6 dobiera metody postępowania do rodzaju zniszczeń archiwaliów

[KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE]
Ek_1 jest przygotowany do stosowania zasad i metod archiwalnych w zawodzie historyka sztuki
Ek_2 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych podczas pracy z archiwaliami
Ek_3 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie narodowego dziedzictwa archiwalnego

Metody dydaktyczne

M_1 wykład
M_2 wykład z prezentacją multimedialną
M_3 analiza aktów prawnych
M_4 dyskusja na temat analizowanych zagadnień
M_5 ćwiczenia z wykorzystaniem przykładowych archiwaliów oraz formularzy archiwalnych
M_6 praca z komputerem (programy archiwalne, bazy danych)
M_7 zajęcia terenowe

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną.
Postawą uzyskania zaliczenia z przedmiotu są:
W_1 obecność na zajęciach w wymiarze określonym przez przepisy uczelniane
W_2 wykonanie ćwiczeń przewidzianych w programie zajęć
W_3 aktywny udział w dyskusji
W_4 przygotowanie krótkiego referatu omawiającego historię i zasób jednego z polskich archiwów (wybranego z listy przedstawionej przez prowadzącego)
W_5 znajomość omawianych zagadnień – weryfikacja za pomocą kolokwium sprawdzającego (testu wyboru na przedostatnich zajęciach)

Lektury podstawowe

Materiały własne prowadzącego, a ponadto:
Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173

Lektury uzupełniające

Archiwistyka na studiach historycznych, red. W. K. Roman, Toruń 2003
Pańków S., Archiwa, Warszawa 1975.
Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974 (wybrane hasła)
Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002 (2003)
Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział, Warszawa-Toruń 1972
Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985
artykuły zamieszczone w „Archeionie” i „Archiwiście Polskim” (wybór)