Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Język angielski (A_C1.1_zo_30/20) konwersatorium (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

znajomość języka na poziomie C1 określona na podstawie wyników testu plasującego online przeprowadzonego przed rozpoczęciem zajęć

Cele

Cele zajęć oparte są na wytycznych dla poziomu C1 zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie opracowanego przez Radę Europy.
Celem jest doskonalenie umiejętności językowych w zakresie powyższych obszarów do poziomu C2.

Treści kształcenia

T.1 doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi właściwych pod względem gramatycznym oraz logicznym
T.2 kształtowanie postawy szacunku dla innych kultur,
T.3 wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
cywilizacja oraz zmiany cywilizacyjne
kosmos
zdrowie
medycyna oraz genetyka
tradycja oraz zmiany kulturowe
ekologia oraz źródła energii odnawialnej
technologia
T.4 doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji.
T.5 doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych.
T.6 stosowanie strategii kompensacji oraz parafrazy
T.7 wykorzystywanie wyrażenia potrzebnych do realizacji celów zajęć w zakresie interakcji ustnych, obejmujących swoim zakresem struktury używane do:
- włączania się do dyskusji oraz oddawania głosu innym
- wyrażania i uzasadniania swoich poglądów w sposób kulturalny
- wprowadzania wypowiedzi o charakterze przeciwstawiającym się
- rozpoczynania, podtrzymywania oraz kończenia dyskusji
- zespolenia wypowiedzi tak, aby miała ona charakter płynny, klarowny i spójny (chociaż mogą pojawiać się pewne nieścisłości)
- wyrażenia zawahania, wątpliwości.

T.8 doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem według założeń określonych dla poziomu C1 w ESKJ.

Efekty kształcenia

E.1 zna słownictwo w zakresie omówionych tematów
E.2 wykorzystuje nowo poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych o różnym charakterze: dyskusja, prezentacja, przemowa
E.3 rozpoznaje swe błędy oraz przejęzyczenia i poprawia je
E.4 swobodnie wypowiada się na tematy poruszane na zajęciach prezentując szeroki zasób słownictwa
E.5 kontroluje swoją wypowiedź pod względem zarówno treści jak poprawności gramatycznej
E.6 zna szeroki wachlarz środków ekspresji językowej umożliwiających komunikację z rodzimym użytkownikiem języka
E.7 czyta ze zrozumieniem teksty o różnorakiej tematyce
E.8 opracowuje prezentacje na wybrane tematy

Metody dydaktyczne

M.1 elementy metody konwersacyjnej
M.2 elementy metody kognitywnej
M.3 elementy CLL
M.4 prezentacje multimedialne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W.1 wypowiedzi ustne - ocenianie ciągłe przygotowania studenta do zajęć oraz jego pracy na zajęciach
W.2 zadania domowe,
W.3 prezentacje,
W.4 projekty grupowe,
W.5 ocenianie ciągłe (aktywność)

Konieczne jest również uczestnictwo w zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione). W razie większej liczby nieobecności niż dwie w semestrze, każda następna winna być odpracowana na dyżurze lub w inny, ustalony z prowadzącym sposób. Istnieje obowiązek oddania każdej formy pracy zaliczeniowej w terminie wyznaczonym przez Lektora; każde nieterminowe oddanie pracy będzie musiało zostać uzasadnione przez Studenta. Nieusprawiedliwione opóźnienie w prezentacji pracy skutkuje obniżeniem oceny o jeden stopień.


Ocena za semestr jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez Studenta w semestrze.

Lektury podstawowe

MacIntyre Paul, Hubley Nancy, Reading Explorer 5, Heinle, Cengage Learning 2010

Lektury uzupełniające

Malcolm Mann, Taylor Knowles, Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary, Macmillian 2010