Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Teologia dogmatyczna (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z antropologii filozoficznej oraz prawd wiary katolickiej na temat natury człowieka.

Cele

Przekazanie znajomości podstaw biblijnych dla każdego zagadnienia należącego do nauki o stworzeniu, nauki Kościoła na jego temat, problemów teologicznych związanych z nim oraz teorii teologicznych na temat pochodzenia duszy ludzkiej, relacji dusza–ciało, grzechu pierworodnego itp.

Treści kształcenia

Tw_1: Stworzenie - faktyczność, mitologia,
Tw_2: Teoria Wielkiego Wybuchu,
Tw_3: Podstawy biblijne nauki o stworzeniu.
Tw_4: Akt stwórczy - pojęcie, przymioty, motyw i cel.
Tw_5: Rzeczywistość stworzona - świat duchowy.
Tw_6: Rzeczywistość stworzona - świat materialny i człowiek.
Tw_7: Natura człowieka
Tw_8: Nadprzyrodzone powołanie człowieka, upadek i grzech pierworodny.

Efekty kształcenia

Ew_1: Student zna źródła teologiczne (biblijne, patrystyczne, z Tradycji) poszczególnych twierdzeń na temat stworzenia.
Ew_2: Student formułuje poprawne twierdzenia teologiczne wyrażające naukę Kościoła na temat stwórczego działania Boga.
Ew_3: Student identyfikuje błędy teologiczne kwestionujące stworzenie z niczego.
Ew_4: Student rozróżnia, co jest teorią teologiczną, co powszechnie głoszoną nauką Kościoła, a co dogmatem wiary w zakresie nauki o stworzeniu.

Eu_1: Student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł.
Eu_2: Student jest w stanie formułować krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej na temat stworzenia.
Eu_3: Student potrafi podejmować dyskusję w kwestii stosunku ewolucjonizmu do nauki Kościoła.

Ek_1: Student postępuje zgodnie zasadami wynikającymi z nauki o stworzeniu (np. szacunek do stworzeń, ochrona środowiska).
Ek_2: Student potrafi samodzielnie
i krytycznie uzupełniać wiedzę i pogłębiać wiarę w stwórcze działanie Boga.
Ek_3: Student ma świadomość współodpowiedzialności za stworzenia poddane jego pieczy.

Metody dydaktyczne

M_1: Wykład,
M_2: Lektura tekstów źródłowych,
M_3: Dyskusja.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1: Zaliczenie ćwiczeń.
W_2: Egzamin ustny trwający 10-15 min. Odpowiedź powinna zawierać podstawy biblijne zagadnienia, rozwój nauki Kościoła na jego temat i problemy teologiczne z nim związane oraz ewentualnie jego znaczenie praktyczne (egzystencjalne).

Lektury podstawowe

1) Ganoczy A., Nauka o stworzeniu, Kraków 1999 (Podręcznik teologii dogmatycznej, traktat III);
2) Langemeyer G., Antropologia teologiczna, Kraków 1955 (Podręcznik teologii dogmatycznej, traktat IV).