Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Seminarium z teologii biblijnej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości na temat Pisma Świętego.
Posiadanie na seminarium tekstu Biblii, najlepiej w werscji elektronicznej.

Cele

Zdobycie podstawowego warsztatu egzegetycznego.
Znajomość metod i podejść do analizy tekstu natchnionego.
WYbór tematu pracy naukowej.
Praca badawcza Studenta, zwieńczona napisaniem i obroną pracy magisterskiej z teologii biblijnej.

Treści kształcenia

Metody i podejścia badawcze do Biblii.
Literatura przedmiotu.
Tekst krytyczny i jego opracowanie.
Synteza i analiza danych komentatorów.
Przejrzystość planu pracy. Naukowe spotkanie z Bibilią (T_1).
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze (T_2).
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii (T_3).
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej (T_4). Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej. Naukowe spotkanie z Bibilią.
Układ treści i tematyki w Biblii.
Sposoby i etapy redakcji tekstu natchnionego.
Podejścia i metody badawcze.
Dokumenty Kościła na temat biblistyki.
Najważniejsi Bibliści Polscy i zagraniczni.
Wybór tematu pracy. Układ treści.
Zbieranie literatury przedmiotu.
Pisanie poszczególnych rodziałów, wstępu i zakończenia.
Bibliografia i stosowanie skrótów.
Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej z teologii biblijnej.

Efekty kształcenia

Student po zakończeniu seminarium jest gotowy do obrony napisanej osobiście pracy naukowej na poziomie magiesterskim (E_1).
Posiada wiedzę na temat literatury przedmiotu oraz metody i podejścia do natchnionego tekstu (E_2).
Zna najważniejsze teksty Biblistów oraz ich zasadnicze idee teologiczne.
Jest zorientowany w myśli światowej biblistyki (E_3).

Metody dydaktyczne

Praca z tekstem w wersji papierowej i elektronicznej (M_1).
Dyskusja naukowa na seminarium z promotorem oraz innymi studentami (M_2).
Praca zespołowa nad postawionym zagadnieniem ogólnym, które służy zdobyciu umiejętności naukowej współpracy w badaniu szerszego problemu niż tylko jedna praca indywidualna (M_3).

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zabieranie głosu naukowego na seminarium w odniesieniu do promotora i pozostałych (W_1).
Redagowanie poszczególnych części pracy magisterskiej pod kontrolą promotora (W_2).
Zakończenie seminarium wiąże się z napisaniem całości pracy magisterskiej (W_3).

Lektury podstawowe

Szlaga J.(red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Poznań – Warszawa 1986.
Jelonek T., Wyjątkowa Księga ludzkości, Kraków 1999.
Loska T., Palestyna – Kraj Jezusa, Kraków 1993.
Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.
Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1998.

Lektury uzupełniające

Napiórkowski S. C., Jak uprawiać teologię?, Wrocław 1994.
Lektury powiązane bezpośrednio z tematyką wybraną przez każdego studenta z zakresu jego indywidualnej pracy naukowej.

Uwagi

Nacisk na "pracę zespołową" w czasie trwania seminarium naukowego.