Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Seminarium z teologii dogmatycznej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczenie z proseminarium, umiejętność określenia zainteresowań (przynajmniej w przybliżeniu) z zakresu teologii dogmatycznej, dostateczna znajomość języka łacińskiego i jednego języka nowożytnego.

Cele

Przekazanie umiejętności poprawnego wyrażania się na piśmie w kwestiach teologicznych, gotowości do współpracy z prowadzącym seminarium, kształtowanie postawy otwartości na krytykę i rozwijanie zdolności do jej wykorzystania, rozwijanie umiejętności planowania pracy naukowej i jej realizacji według przyjętego planu.

Treści kształcenia

Tk_1: Wybrane zagadnienia z metodyki pisania pracy naukowej z zakresu teologii dogmatycznej.
Tk_2: Kryteria wyboru zagadnienia dogmatycznego do opracowania w pracy magisterskiej.
Tk_3: Prezentacja wybranych zagadnień przez poszczególnych uczestników seminarium.
Tk_4: Dyskusja nad przedstawionym zagadnieniem oraz nad sposobem jego prezentacji.
Tk_5: Prezentacja przygotowanych fragmentów pracy magisterskiej.
Tk_6: Dyskusja nad przedłożoną prezentacją.
Tk_7: Uwagi promotora. Wszystkie zagadnienia z zakresu teologii dogmatycznej, z których przygotowujący pracę magisterską wybiera interesujące go kwestie jako przedmiot swej pracy. Zajęcia odbywają się w ten sposób, że poszczególni uczestnicy kolejno referują problemy napotkane w czasie gromadzenia materiałów, przygotowywania rozdziałów oraz przedstawiają zredagowane przez siebie fragmenty pracy. Pozostali uczestnicy seminarium są zobowiązani do krytycznej oceny prezentowanych opinii, sformułowań, stylu i spójności ich przedstawiania Wszystkie zagadnienia z zakresu teologii dogmatycznej, z których przygotowujący pracę magisterską wybiera interesujące go kwestie jako przedmiot swej pracy. Zajęcia odbywają się w ten sposób, że poszczególni uczestnicy kolejno referują problemy napotkane w czasie gromadzenia materiałów, przygotowywania rozdziałów oraz przedstawiają zredagowane przez siebie fragmenty pracy. Pozostali uczestnicy seminarium są zobowiązani do krytycznej oceny prezentowanych opinii, sformułowań, stylu i spójności ich przedstawiania Wszystkie zagadnienia z zakresu teologii dogmatycznej, z których przygotowujący pracę magisterską wybiera interesujące go kwestie jako przedmiot swej pracy. Zajęcia odbywają się w ten sposób, że poszczególni uczestnicy kolejno referują problemy napotkane w czasie gromadzenia materiałów, przygotowywania rozdziałów oraz przedstawiają zredagowane przez siebie fragmenty pracy. Pozostali uczestnicy seminarium są zobowiązani do krytycznej oceny prezentowanych opinii, sformułowań, stylu i spójności ich przedstawiania Wszystkie zagadnienia z zakresu teologii dogmatycznej, z których przygotowujący pracę magisterską wybiera interesujące go kwestie jako przedmiot swej pracy. Zajęcia odbywają się w ten sposób, że poszczególni uczestnicy kolejno referują problemy napotkane w czasie gromadzenia materiałów, przygotowywania rozdziałów oraz przedstawiają zredagowane przez siebie fragmenty pracy. Pozostali uczestnicy seminarium są zobowiązani do krytycznej oceny prezentowanych opinii, sformułowań, stylu i spójności ich przedstawiania

Efekty kształcenia

Ew_1: Student rozpoznaje wypowiedzi teologicznie niepoprawne.
Ew_2: Student jest w stanie określić stopień ich zagrożenie dla wiary katolickiej.
Ew_3: Student zna metodologię teologii dogmatycznej.

Eu_1: Student analizuje źródła teologiczne (Pismo Święte, dokumenty doktrynalne Kościoła, wypowiedzi teologów).
Eu_2: Student rozpoznaje występujące w źródłach zagadnienia dogmatyczne.
Eu_3: Student znajduje w nich odpowiedzi na pytania stawiane Objawieniu Bożemu przez współczesnego człowieka.

Ek_1: Student jest zdolny do wypowiadania się na piśmie w sprawach dotyczących współczesnych zagadnień teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej.
Ek_2: Student jest w stanie bronić naukę katolicką przed różnego rodzaju zafałszowaniami.

Metody dydaktyczne

M_1: Lektura tekstów źródłowych,
M_2: Prezentacja wybranych kwestii przez studentów.
M_3: Dyskusja na temat prezentacji.
M_4: Uwagi i opinia promotora.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1: Lektura przygotowanych przez studenta fragmentów pracy.
W_2: Dyskusja na forum uczestników seminarium.
W_3: Uwagi promotora.

Warunkiem zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w seminarium i zaangażowanie.

Lektury podstawowe

Denzinger H., Schönmetzer A., Enchiridion symbolorum, definitionum et delarationum de rebus fidei et morum, Barcinone–Friburgi Brisgoviae–Romae 1976, wyd. 36.
Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002-2004, t. 1-4.
Gryglewicz F., Łukaszyk R., Sułowski Z. (red.), Encyklopedia katolicka, Lublin 1973–.
Głowa S., Bieda I. (red.), Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1989.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Pisma Ojców Kościoła, Poznań 1923–1963, t. 1–25.
Pisma starochrześcijańskich pisarzy, Warszawa 1969–.
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002.
Tomasz z Akwinu, Summa theologica.

Ponadto:
Wykaz publikacji potrzebny do napisania pracy magisterskiej opracowany przez samego studenta i zaakceptowany przez prowadzącego seminarium.

Lektury uzupełniające

Publikacje stanowiące literaturę pomocniczą dla pracy magisterskiej (wybrane przez studenta) i zaakceptowane przez prowadzącego seminarium.

Uwagi

Uczestnicy seminarium wybierają spośród wszystkich zagadnień z zakresu teologii dogmatycznej interesujące ich kwestie, którym chcieliby poświęcić swe prace magisterskie.

Zajęcia odbywają się w ten sposób, że poszczególni uczestnicy kolejno referują problemy napotkane w czasie gromadzenia materiałów, przygotowywania rozdziałów oraz przedstawiają zredagowane przez siebie fragmenty pracy. Pozostali uczestnicy seminarium są zobowiązani do krytycznej oceny prezentowanych opinii, sformułowań, stylu i spójności ich przedstawiania.