Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Teologia dogmatyczna - mariologia (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość Pisma Świętego oraz pojęć z zakresu teologii dogmatycznej, jak również podstawowa znajomość języka łacińskiego.

Cele

Ukazanie związków między mariologią a innymi traktatami teologii dogmatycznej.
Poszukiwanie związków między mariologią a Biblią, Tradycją i kulturą.
Szczegółowa prezentacja aktualnych zagadnień z obszaru mariologii. Zapoznanie studenta z najważniejszymi tekstami źródłowymi, dokumentami i opracowaniami mariologicznymi.

Treści kształcenia

1. Związek dogmatów z pobożnością.
2. Biblijne podstawy mariologii.
3. Fenomen objawień maryjnych. Kryteria oceny ich autentyczności.
4. Formy objawień w historii Kościoła.
5. Najważniejsze historyczne dokumenty Kościoła o Maryi
6. Najważniejsze współczesne dokumenty Kościoła o Maryi
7. Maryja w innych religiach
8. Dogmaty maryjne
9. Propozycje nowego dogmatu
10. Spojrzenie współczesnej teologii na problemy mariologiczne.
11. Ukazanie relacji między mariologią a innymi traktatami teologii dogmatycznej, jak również z życiem chrześcijan.
12. Zapoznanie z praktycznymi zagadnieniami związanymi z kultem maryjnym, z jego poprawnymi i niewłaściwymi formami.

Efekty kształcenia

Wiedza:
- Student ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego odnośnie do pojawiających się nowych form kultu, odnośnie do objawień maryjnych, jak również odnośnie do nowych propozycji dogmatycznych (TMA_W11)
- Student rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii w różnych aspektach (TMA_W14)
Umiejętności:
- Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze (TMA_U05).
- Student potrafi harmonizować różne elementy chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego w zakresie mariologicznym (TMA_U07)
Kompetencje:
- Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarności (TMA_K05).
- Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza doktrynalne (TMA_K06)

Metody dydaktyczne

- analiza tekst
- praca w grupach
- dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

- 3 pisemne sprawdziany znajomości wskazanych artykułów
- ocenianie ciągłe (przygotowanie do zajęć i aktywność)

Lektury podstawowe

1. J. Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności maryjnej, wyd. „Jedność”, Kielce 2002, 15-127 [cz. I].
2. M. Rusecki, Kryteria „objawień prywatnych” w: Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. Kazimierz Pek MIC, ser. Theotokos, wyd. księży Marianów, Warszawa 1994, 35-51.
3. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, roz. VIII, n. 52-69
4. Paweł VI, Adhortacja apostolska „Marialis cultus”.
5. Pius IX, List apostolski „Ineffabilis Deus”.
6. Pius XII, Konstytucja apostolska „Munificentissimus Deus”.
7. K. Kowalik, V dogmat maryjny w: Tenże, Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa ku czci O. prof. S. C. Napiórkowskiego, Lublin 1999, 81-99.
8. W Chrostowski, Żydzi i religia żydowska a Maryja Matka Jezusa, „Salvatoris Mater” 2 (2000) nr 1, 215-233.
9. J. Paredes, Mariologia w drodze: perspektywy mariologiczne u progu XXI wieku, „Salvatoris Mater” 7 (2005) nr 1, 239-259.
10. J. Ratzinger (Benedykt XVI) - H. U. von Balthasar, Maryja w tajemnicy Kościoła, WAM, Kraków 2007.

Lektury uzupełniające

1. J. Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności maryjnej, Kielce 2002.
2. Balter, P.M. Lenart (red.), Mariologia na przełomie wieków, Częstochowa – Niepokalanów 2001, s. 64-93.
3. J.A. Jungmann, Mittelalterliche Frömmigkeit. Ihr Werden unter der Nachwirkung der Christologischen Kämpfe, „Geist und Leben” 41(1968), s. 429-443.