Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Sylabus

Historia filozofii (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Uczestnik zajęć powinien:
1. brać udział w wykładzie z historii filozofii starożytnej i śreniowieczne;
2. posiadać podstawową znajomość starożytnej i średniowiecznej historii oraz literatury obu okresów

Cele

Po zakończeniu zajęć uczestnik będzie posiadał znajomość problematyki filozoficznej, jaka pojawia się w sposobie myślenia wybranych starożytnych i średniowiecznych filozofów; kluczowych pojęć myśli greckiej i ich zastosowania w teologicznie zorientowanej filozofii wieków średnich.

Treści kształcenia

Problematyka poszczególnych zajęć:

1. Wiedza i mniemania, prawda i fałsz (Ksenofanes z Kolofonu, O naturze [fragmenty] Heraklit z Efezu, O naturze [fragmenty]);
2. Pewność poznania jako fundament wiedzy i nauki (Platon, Teajtet 142a-171a);
3. Etos człowieka i etyczność działania (Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. I-II, 1094a-1109b);
4. Miejsce Boga w porządku i w myśleniu (Augustyn z Hippony, O wolnej woli II 3-15);
5. Filozoficzna interpretacja nauki o creatio ex nihilo (Teodoryk z Chartres, Traktat o dziełach sześciu dni);
6. Metafizyczna analiza porządku rzeczy i jej zastosowanie (Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie).

Efekty kształcenia

Uczestnik zajęć:
1. zna idee i argumenty filozoficzne wybranych myślicieli greckich i średniowiecznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism – FEPK_W01
2. czyta i podejmuje próby interpretacji teksty poszczególnych filozofów greckich i średniowiecznych w oparciu o znane sobie doświadczenie rzeczywistości – FEPK_U04
3. poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną – FEPK_U02

Metody dydaktyczne

1. Zajęcia mają charakter dyskusji prowadzonej na podstawie przygotowanych przez uczestników komentarzy do poszczególnych tekstów.
2. Dyskusja jest inicjowana przez uczestników po przeczytaniu jednego (lub dwóch) z przygotowanych komentarzy do zadanego tekstu.
3. Prowadzący zajęcia włącza się do dyskusji i moderują ją wyjaśniając istotne problemy filozoficzne, które pojawiają się w toku danej argumentacji filozoficznej.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Uczestnik uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1. przygotowanego oraz przedstawionego na zajęciach pisemnego komentarza z zadanego tekstu (komentarz nie może przekraczać jednej strony A4), warunkiem zaliczenia jest napisanie komentarza do każdego z dyskutowanych tekstów,
2. oceny dyskusji i zaangażowania podczas poszczególnych zajęć.

Lektury podstawowe

1. Ksenofanes z Kolofonu, O naturze (fragmenty), Heraklit z Efezu, O naturze (fragmenty);
2. Platon, Teajtet, tłum W. Witwicki, [w:] tenże, Dialogi, t. 2, Kęty 1999;
3. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2008;
4. Augustyn, O wolnej woli, tłum. A. Trombala, [w:] tenże, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999;
5. Teodoryk z Chartres, Traktat o dziełach sześciu dni, tłum. S. Bafia, Kraków 2006;
6. Tomasz z Akwinu, O bycie i istocie, tłum. W. Seńko, Kęty 2009.

Lektury uzupełniające

1. Beirwaltes W., Platonizm w chrześcijaństwie, tłum. P. Domański, Kęty 2003;
2. Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1966;
3. Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000;
4. Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2012.