Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Archeologia biblijna (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna znajomość wydarzeń biblijnych uzyskana podczas katechezy szkolnej.

Cele

Poznanie archeologii biblijnej i jej roli w głębszym zrozumieniu wydarzeń biblijnych.
Rola archeologii w ustaleniu chronologii wydarzeń biblijnych.
Bliższe zapoznanie się z instytucjami biblijnymi, takimi jak Przybytek Pański, Świątynia Jerozolimska itp.

Treści kształcenia

Podczas wykładu studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami archeologicznymi, które pomagają im w poznaniu środowiska biblijnego.
Wykład obejmuje następujące części:
1. Przedstawienie ogólnego zarysu Biblijnej Historii Zbawienia zestawionej z danymi historii powszechnej i archeologii biblijnej.
2. Poznanie uwarunkowań geograficzno-historycznych Ziemi Świętej.
3. Wprowadzenie w zagadnienia ściśle archeologiczne (poznanie podstawowych pojęć archeologicznych, metod stosowanych w archeologii do lokalizacji znalezisk i ich datowania; zapoznanie się z poszczególnymi etapami prowadzenia wykopalisk).
4. Odkrycia archeologiczne w służbie Biblii (ta część wykładów ukazuje jak archeologia jako nauka rzuca światło na rozumienie Pisma Świętego; w jaki sposób pomaga
w wyjaśnieniu trudnych zagadnień biblijnych).
W programie wykładu znajdują się zajęcia edukacyjne w Muzeum archeologicznym w Krakowie oraz w nowo otwartym, pierwszym w Polsce, ogrodzie biblijnym w Proszowicach.
Wszystkie wykłady mają formę prezentacji multimedialnej. Podczas wykładu studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami archeologicznymi, które pomagają im w poznaniu środowiska biblijnego.
Wykład obejmuje następujące części:
1. Przedstawienie ogólnego zarysu Biblijnej Historii Zbawienia zestawionej z danymi historii powszechnej i archeologii biblijnej.
2. Poznanie uwarunkowań geograficzno-historycznych Ziemi Świętej.
3. Wprowadzenie w zagadnienia ściśle archeologiczne (poznanie podstawowych pojęć archeologicznych, metod stosowanych w archeologii do lokalizacji znalezisk i ich datowania; zapoznanie się z poszczególnymi etapami prowadzenia wykopalisk).
4. Odkrycia archeologiczne w służbie Biblii (ta część wykładów ukazuje jak archeologia jako nauka rzuca światło na rozumienie Pisma Świętego; w jaki sposób pomaga
w wyjaśnieniu trudnych zagadnień biblijnych).
W programie wykładu znajdują się zajęcia edukacyjne w Muzeum archeologicznym w Krakowie oraz w nowo otwartym, pierwszym w Polsce, ogrodzie biblijnym w Proszowicach.
Wszystkie wykłady mają formę prezentacji multimedialnej. Podczas wykładu studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami archeologicznymi, które pomagają im w poznaniu środowiska biblijnego.
Wykład obejmuje następujące części:
1. Przedstawienie ogólnego zarysu Biblijnej Historii Zbawienia zestawionej z danymi historii powszechnej i archeologii biblijnej.
2. Poznanie uwarunkowań geograficzno-historycznych Ziemi Świętej.
3. Wprowadzenie w zagadnienia ściśle archeologiczne (poznanie podstawowych pojęć archeologicznych, metod stosowanych w archeologii do lokalizacji znalezisk i ich datowania; zapoznanie się z poszczególnymi etapami prowadzenia wykopalisk).
4. Odkrycia archeologiczne w służbie Biblii (ta część wykładów ukazuje jak archeologia jako nauka rzuca światło na rozumienie Pisma Świętego; w jaki sposób pomaga
w wyjaśnieniu trudnych zagadnień biblijnych).
W programie wykładu znajdują się zajęcia edukacyjne w Muzeum archeologicznym w Krakowie oraz w nowo otwartym, pierwszym w Polsce, ogrodzie biblijnym w Proszowicach.
Wszystkie wykłady mają formę prezentacji multimedialnej. Podczas wykładu studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami archeologicznymi, które pomagają im w poznaniu środowiska biblijnego.
Wykład obejmuje następujące części:
1. Przedstawienie ogólnego zarysu Biblijnej Historii Zbawienia zestawionej z danymi historii powszechnej i archeologii biblijnej.
2. Poznanie uwarunkowań geograficzno-historycznych Ziemi Świętej.
3. Wprowadzenie w zagadnienia ściśle archeologiczne (poznanie podstawowych pojęć archeologicznych, metod stosowanych w archeologii do lokalizacji znalezisk i ich datowania; zapoznanie się z poszczególnymi etapami prowadzenia wykopalisk).
4. Odkrycia archeologiczne w służbie Biblii (ta część wykładów ukazuje jak archeologia jako nauka rzuca światło na rozumienie Pisma Świętego; w jaki sposób pomaga
w wyjaśnieniu trudnych zagadnień biblijnych).
W programie wykładu znajdują się zajęcia edukacyjne w Muzeum archeologicznym w Krakowie oraz w nowo otwartym, pierwszym w Polsce, ogrodzie biblijnym w Proszowicach.
Wszystkie wykłady mają formę prezentacji multimedialnej. Podczas wykładu studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami archeologicznymi, które pomagają im w poznaniu środowiska biblijnego.
Wykład obejmuje następujące części:
1. Przedstawienie ogólnego zarysu Biblijnej Historii Zbawienia zestawionej z danymi historii powszechnej i archeologii biblijnej.
2. Poznanie uwarunkowań geograficzno-historycznych Ziemi Świętej.
3. Wprowadzenie w zagadnienia ściśle archeologiczne (poznanie podstawowych pojęć archeologicznych, metod stosowanych w archeologii do lokalizacji znalezisk i ich datowania; zapoznanie się z poszczególnymi etapami prowadzenia wykopalisk).
4. Odkrycia archeologiczne w służbie Biblii (ta część wykładów ukazuje jak archeologia jako nauka rzuca światło na rozumienie Pisma Świętego; w jaki sposób pomaga
w wyjaśnieniu trudnych zagadnień biblijnych).
W programie wykładu znajdują się zajęcia edukacyjne w Muzeum archeologicznym w Krakowie oraz w nowo otwartym, pierwszym w Polsce, ogrodzie biblijnym w Proszowicach.
Wszystkie wykłady mają formę prezentacji multimedialnej. Podczas wykładu studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami archeologicznymi, które pomagają im w poznaniu środowiska biblijnego.
Wykład obejmuje następujące części:
1. Przedstawienie ogólnego zarysu Biblijnej Historii Zbawienia zestawionej z danymi historii powszechnej i archeologii biblijnej.
2. Poznanie uwarunkowań geograficzno-historycznych Ziemi Świętej.
3. Wprowadzenie w zagadnienia ściśle archeologiczne (poznanie podstawowych pojęć archeologicznych, metod stosowanych w archeologii do lokalizacji znalezisk i ich datowania; zapoznanie się z poszczególnymi etapami prowadzenia wykopalisk).
4. Odkrycia archeologiczne w służbie Biblii (ta część wykładów ukazuje jak archeologia jako nauka rzuca światło na rozumienie Pisma Świętego; w jaki sposób pomaga
w wyjaśnieniu trudnych zagadnień biblijnych).
W programie wykładu znajdują się zajęcia edukacyjne w Muzeum archeologicznym w Krakowie oraz w nowo otwartym, pierwszym w Polsce, ogrodzie biblijnym w Proszowicach.
Wszystkie wykłady mają formę prezentacji multimedialnej.

Efekty kształcenia

E_1 W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi opisać podstawowe instytucje biblijne takie jak: Przybytek Pański, Świątynia Jerozolimska, Arcykapłan, kapłan, lewita.
E_2 Potrafi scharakteryzować główne stronnictwa istniejące w Starożytnym Izraelu: Saduceusze, Faryzeusze, Esseńczycy, Zeloci.
E_3 Potrafi właściwie określić daty ważniejszych wydarzeń biblijnych i rozstrzygnąć istniejące trudności. Np. Wyjście z Egiptu i dane wynikające z badań archeologicznych starożytnego Jerycha.

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład multimedialny
M_2 burza mózgów
M_3 praca z mapą, planami i makietami miejsc archeologicznych

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Zaliczenie w formie pisemnej
W_2 Praca semestralna

Lektury podstawowe

de Vaux R., Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004
Gądecki S., Archeologia biblijna, Gniezno 1994
Muszyński H, Mędala S., Archeologia Palestyny w zarysie, Pelplin 1984
Negev A., Silberman N. (red.), Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, Warszawa 2002
Pritchard I. B. (red.), Wielki Atlas Biblijny, Warszawa 1994
Shanks H. (red.), Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, Warszawa 2007
Śliwa J., Sztuka i Archeologia Starożytnego Wschodu, Kraków 1997

Lektury uzupełniające

A. Mazar, Archeology of the Land of the Bible. 10 000 - 586 B.C.E., New York 1990.
W. H. Mare, The Archeology of the Jerusalem Area, Michigen 1988.
A. Lemaire, Świat Biblii, Wrocław 2001.