Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Liturgika (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadmości z historii zbawienia, wstępu do teologii i katechizmu.

Cele

Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia i pojęcia liturgiczne, które pozwolą im kontynuować naukę tego przedmiotu.

Treści kształcenia

Tematyka wykładów obejmuje takie dziedziny jak: pojęcie i natura liturgii, miejsce liturgii w życiu Kościoła, pojęcie i przymioty kultu, język liturgii, księgi liturgiczne, prawo liturgiczne, symbolika liturgiczna. - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii - 1. Pojęcie, natura i definicje liturgii (przegląd historyczny)
2. Pojęcie kultu (historia: Stary Testament, Nowy Testament, Kościół)
3. Prawo liturgiczne (historia, ogólne normy prawne dzisiaj)
4. Księgi liturgiczne (historia i teraźniejszość)
5. Język w liturgii (historia, współczesność)
6. Symbolika elementów naturalnych w liturgii
7. Miejsce sprawowania liturgii (wnętrze kościoła)
8. Szaty liturgiczne
9. Naczynia liturgiczne
10. Gesty i postawy liturgiczne
11. Formy słowne w liturgii

Efekty kształcenia

WIEDZA: Student rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym, jak i społecznym (TMA_W14)

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (TMA_U01);
student posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych (TMA_U04);
Student potrafi popularyzować wiedzę teologiczną, przekazywać i dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym (TkMA_UO2);

KOMPETENCJE:
Student ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności (TMA_K01);
student rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie(TMA_K02);
student ma świadomość własnej indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego (TMA_K07);

Metody dydaktyczne

Przedmiot realizowany będzie przez wykłady, prezentacje multimedialne i dyskusje

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

pisemne zaliczenie na początku czerwca

Lektury podstawowe

Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999; Nadolski B., Liturgika (t.I - Liturgika fundamentalna), Poznań 1989

Lektury uzupełniające

Czerwik S., Pojęcie i natura liturgii, w: Euntes docete, red. S. Koperek CR, Kraków 1993, s. 41-59; De Clerck P., Zrozumieć liturgię, Kielce 1997; Donghi A., Gesty i słowa, Wprowadzenie do języka symbolicznego, Kraków 1999; Guardini R., Znaki święte, Wrocław 1982 ; Margański B., Uczestnictwo wiernych w liturgii Kościoła w duchu Konstytucji Sacrosanctum Concilium, w: Euntes docete, red. S. Koperek CR, Kraków 1993, s. 90-102; Nadolski B., W drodze do liturgii, Poznań 1998; Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002; Stefański J., Liturgia w odnowie, Gniezno 2000