Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Historia sztuki (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

ogólna orientacja w historii Europy

Cele

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką związaną z dziejami sztuki.

Treści kształcenia

Wykład przedstawia zwięzły zarys dziejów sztuki zachodniej od od starożytnej Grecji do 2. poł. XX w. Wykład dotyczyć będzie ważniejszych wątków dziejach sztuki, z uwzględnieniem nie tylko prze-mian form, ale również funkcji dzieł sztuki i pozycji artysty w kolejnych epokach.
Studenci zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:
T_1 Grecja: kanon rzeźby antycznej, porządki architektoniczne, malarstwo
T_2 sztuka starożytnego Rzymu
T_3 początki sztuki chrześcijańskiej, mechanizmy tworzenia „nowej sztuki”;
T_4. Bizancjum: koncepcja obrazu – sztuka karolińska i ottońska czyli sztuka w służbie polityki państwa
T_5 Zróżnicowanie sztuki romańskiej ze szczególnym uwzględnieniem architektury
T_6 Wybrane aspekty architektury gotyckiej – wybrane aspekty sztuki XIV wieku–
T_7 Sztuka XV w. na Północy
T_8 Sztuka renesansowa w Italii i na północy Europy
T_9 Manieryzm
T_10 Wybrane aspekty sztuki barokowej i rokokowej
T_11 Neoklasycyzm i romantyzm
T_12 Sztuka XIX w.
T_13 Awangardy 1. poł. XX w.
T_14 Główne kierunki sztuki 2. poł. XX w.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student, który zaliczył przedmiot ma uporządkowaną wiedzę ogólną o okresach, stylach i kierunkach w dziejach sztuki.
Ew_2 Zna podstawowe kryteria stylistyczne pozwalające przypisać dzieło malarstwa, rzeźby i architektury do epoki i stylu.
Ew_3 Zna podstawową terminologię z zakresu sztuk pięknych.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student w podstawowym zakresie opisuje i analizuje formę i treść działa sztuk plastycznych.
Eu_2 Prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu sztuki.

KOMPETENCJE
Ek_1 Student docenia i rozumie rolę sztuk plastycznych w kształtowaniu kultury europejskiej

Metody dydaktyczne

M_1 wykład ilustrowany slajdami

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 egzamin
zaliczenie z oceną

Lektury podstawowe

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa, 1991, Arkady (i późniejsze wydania)
E. Gombrich, O sztuce, Warszawa, 1997, PWN (i późniejsze wydania)
Praca zbiorowa, Sztuka świata, t. 1-4 (odpowiednie rozdziały), Warszawa, 1999, Arkady
M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, kilka wydań.
H.W. Janson, History of Art, wyd. Prenhall (liczne wydania)

Lektury uzupełniające

A. Bochnak, Historia sztuki nowożytnej [skrypt bez ilustracji], t. 1-2, kilka wydań.
A. Bochnak, Historia sztuki średniowiecznej, Warszawa 1973
D. Ghirardo, Architektura po modernizmie, Wydawnictwo VIA 1999
G. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 1986
J. Boardman, Sztuka grecka, Wydawnictwo VIA 1999
J. Kłosińska, Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975
J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970
M. Levey, Od Giotta do Cezanne’a. Zarys historii malarstwa zachodnio-europejskiego, Warszawa, 1987
M. Porębski, X. Piwocki, Dzieje sztuki w zarysie, t. I-III, Warszawa 1987
M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Kraków 1983
M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, kilka wydań.
O. von Simson, Katedra gotycka, Warszawa 1990
P. i L. Murray, Sztuka renesansu , Wydawnictwo VIA 1999
P. Murray, Architektura włoskiego renesansu, Wydawnictwo VIA 1999
A. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1979
W. Beckett, Historia malarstwa. Wędrówki po historii sztuki zachodu, Warszawa 1998
W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1998