Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Architektura i sztuka sakralna I (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej

Cele

Studenci mają uzyskać ogólną wiedzę o zjawiskach w sztuce polskiej i światowej. nabywając umiejętność interpretacji dzieła i odczystania go w aspekcie semantyki kultury i sztuki.

Treści kształcenia

T1. Chronologia epok artystycznych
T2. Sztuka antyczna
T3. Sztuka wczesnochrześcijańska
T4. sztuka średniowieczna
T5. Sztuka renesansu i manieryzmu
T6. Semantyka kultury

Efekty kształcenia

E1 Student zna i rozumie terminologię z zakresu historii sztuki.
E2 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną oraz szczegółową, z zakresu sztuki polskiej, głównych kierunkach jej rozwoju oraz tematyki i ikonografii.
E3 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki.

E4 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje w zakresie historii polskiej i światowej z wykorzystaniem różnych źródeł i metod.
E5 Student umie rozpoznać różne rodzaje dzieł sztuki oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
E6 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy z obszaru historii sztuki i kultury oraz umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym i ogólno humanistycznym, jak też kompetencji personalnych.
E7 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki dla potrzeb turystyki

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład z prezentacją multimedialną
M. 2 dyskusja
M.3 Zajęcia terenowe

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W1 Warunkiem zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcie i aktywny w nich udział.
W2 W przeciągu dwu semestrów przewidziane są dwa testy obejmujące materiał zaprezentowany w trakcie zajęć.

Lektury podstawowe

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1997(i następne wydania
DębickiJ. , FaureF. , GrünewaldD. , Pimentel A., Historia sztuki. Malarstwo – rzeźba – architektura, Warszawa 1998
BiałostockiJ. , Sztuka cenniejsza ni złoto, Warszawa 1974(i wydania nastepne)
Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, PWN, Warszawa 1990.

Lektury uzupełniające

Marecki J., Rotter L., Jak czytać wizerunki świętych?. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 2001.
Kobielus S., Dzieło sztuki dzieło wiary, Ząbki 2002.
Lurker M., Przesłanie symboli w mitach kulturach i religiach, Warszawa 2011.
Marecki J., Kolak W., Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1997.
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2011.
Symbol – znak – przesłanie. Symbolika roślin, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010.