Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Retoryka i emisja głosu (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość języka polskiego na poziomie maturalnym.

Cele

Znajomość podstawowych zasad komunikacji międzyludzkiej. Umiejętność wystąpień publicznych i prezentacji ofert reklamowych.

Treści kształcenia

1. Etymologia i historia retoryki.
2. Audytorium - Zwroty adresatywne.
3. Komunikacja werbalna: ton, prędkość, dykcja.
4. Komunikacja niewerbalna: spojrzenia, mimika, gesty, proksemika.
5. Opracowywanie tekstów reklamowych (gatekeeping, lead, body)
6. Fakty i oceny. Argumentacja.
7. Kierowanie rozmową.
8. Ćwiczenie aparatu mowy.

Efekty kształcenia

E_1. Zna historię retoryki
E_2 Zna podstawowe zasady komunikacji międzyludzkiej.
E_3 Umie przygotować wystąpienie publiczne
E_4 Potrafi wystąpić publicznie i zaprezentować przygotowaną ofertę reklamową

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład
M_2. Referat przygotowany przez poszczególnych studentów
M_3. Dyskusja
M_4. Krytyczna analiza wybranych tekstów przemówień.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Ocenianie ciągłe przygotowania do zajęć i aktywnego udziału w dyskusji.
W_2. Praca semestralna na temat ustalony z każdym studentem, powinna być oddana do 15.12.2014.
W_3. Egzamin ustny po zakończeniu zajęć w każdym semestrze.

Lektury podstawowe

D-W.Allhoff, W. Allhoff, Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, WAM, Kraków 2008, s. 127-137; 139-221.

Bernd Latour, Sztuka komunikacji, WAM, Kraków 2007, s. 73-114.

Henryk Sławiński, W. Przyczyna, Homiletyka a retoryka. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Przegląd Homiletyczny 9 (2005), s. 133-141; także, w: Perspektywy polskiej retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2007, s. 98-106.

Lektury uzupełniające

Zbigniew Bauer, Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Oficyna Cracovia, Kraków 1996, s. 118-119 [107-132].

Henryk Sławiński, Retoryka w przepowiadaniu słowa Bożego - historia i aplikacja na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonej we Włocławku 7. 06. 1991 r., w: Jan Paweł II apostoł prawdy, red. J. Kędzierski, Włocławek 2005, s. 283-292.