Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Apostolstwo świeckich (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień przerabianych na I roku studiów z zakresu przedmiotu turystyka religijna i pielgrzymowanie oraz Kultura wolnego czasu

Cele

Zapoznanie z apostolską i ewangelizacyjną misją Kościoła w ogólności. W szczególności zastosowanie do sytuacji apostolstwa w obszarze pielgrzymowania, turystyki i turystyki religijnej.

Treści kształcenia

T_1 Pojęcie apostolstwa – apostolstwa świeckich.
T_2 Pojęcie ewangelizacji i nowej ewangelizacji.
T_3 Pojęcie duszpasterstwa.
T_4 Cele i zadania apostolstwa świeckich.
T_5 Apostolstwo świeckich na polu turystyki, Zrzeszenia katolików, Duszpasterstwo wśród pracowników turystyki. Współpraca duszpasterska
T_6 Formacja apostolska ze szczeg. uwzględnieniem turystyki
T_7 Metody duszpasterstwa turystycznego
T_8 Wybrane formy duszpasterstwa / apostolstwa turystycznego: Wczasy z Bogiem i wakacyjne rekolekcje, Przewodnictwo, Przydrożne kaplice, Węzły komunikacyjne, Kempingi, Uzdrowiska.
T_9 Środki realizacji duszpasterstwa / apostolstwa turystycznego.

Efekty kształcenia

Ew_1 Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową obejmującą zagadnienia apostolstwa w obszarze turystyki religijnej i pielgrzymowania oraz obsługi ruchu turystycznego
Eu_1 Student potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk apostolskich do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących pielgrzymowania i turystyki religijnej oraz związanej z nią działalności kulturalnej i promocyjnej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania w obszarze apostolstwa świeckich.
Ek_1 Student wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań apostolskich i ewangelizacyjnych w obszarze turystyki i turystyki religijnej

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład poparty prezentacjami PowerPoint
M_2 Wspólna analiza tekstów
M_3 Analiza przypadków i wspólne poszukiwanie rozwiązań
M_4 Prezentacja pomocy do apostolstwa i duszpasterstwa turystycznego

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Aktywność studenta na zajęciach, udział w dyskusji, analizie tekstów
W_2 Zaliczenie z oceną przez kolokwium sprawdzające

Lektury podstawowe

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi (1975) wybrane fragmenty)

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici ( rozdział II i III)

Wskazania dla duszpasterstwa turystycznego,oraz Orędzia JJana Pawła II na Światowe Dni Turystyki, w: Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów Kościelnych, zebrał i opracował ks. M. Ostrowski, Wyd. Św. Stanisława, Kraków 2003.
Tekst na http://www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl/index.php?show=wskazania
http://www.duszpasterstwo-pielgrzym.krakow.pl/index.php?show=kosciol

Maciej Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Kraków 1986, rozdział V i VI, wybrane fragmenty.

Materiały do studiów znajdują się na www.pastoralna.pl

Lektury uzupełniające

Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006: hasła: Apostolat społeczny, Apostolat środowiskowy, Apostolstwo (s. 55-65), Duszpasterstwo (s. 201-208), Ewangelizacja (s. 254-257), Turystyczne duszpasterstwo (867-870), Wolnego czasu duszpasterstwo (905-906).