Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Podstawy turystyki (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – kandydat powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu geografii, biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Posiada znajomość przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego, dysponuje odpowiednim poziomem sprawności fizycznej, brak przeciwwskazań medycznych do studiowania na wskazanym kierunku. Wykazuje zainteresowanie problemami turystyki. Ma ogólną orientację w problemach współczesnego świata.

Cele

W wyniku procesu kształcenia student powinien:
* posługiwać się terminologią zalecaną przez UN WTO
* charakteryzować rodzaje i formy turystyki
* sklasyfikować rodzaje turystyki w/g różnych kryteriów i rozróżniać je na przykładach
* określić motywy wyjazdów turystycznych
* charakteryzować czynniki rozwoju turystyki
* określać eufunkcje i dysfunkcje turystyki
* charakteryzować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny
* wymienić trzy metody badania ruchu turystycznego
* analizować zagospodarowanie
turystyczne regionu
* dokonać analizy krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego
* określić rolę turystyki w gospodarce
* nazwać polskie organizacje i stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki i sprecyzować ich cele i zadania
* nazwać międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia branżowe działające w sektorze turystyki i sprecyzować ich cele i zadania

Treści kształcenia

T1:Terminologia Światowej organizacji turystyki (UN WTO): turystyka podróżny, turysta, odwiedzający, odwiedzający 1-dniowy.
T2:Rodzaje i formy turystyki.
Kryteria podziału turystyki.
T3:Podstawowe zagadnienia z zakresu rynku turystycznego: rynek turystyczny, popyt i podaż turystyczna, produkt turystyczny,gospodarka i przemysł turystyczny.
T4:Turystyka poznawcza.
* turystyka krajoznawcza
* turystyka przyrodnicza
* turystyka kulturowa
* turystyka etniczna
* turystyka miejska
* turystyka kulinarna
* turystyka edukacyjna
* turystyka militarna
* turystyka kosmiczna
* turystyka przemysłowa
* turystyka usługowa
* turystyka eventowa.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, jeździecka, narciarska, wodna, wspinaczka, tramping, trekking.
T5:Turystyka wypoczynkowa
* turystyka wiejska (agroturystyka)
* turystyka morska
* turystyka rozrywkowa
* turystyka handlowa
* turystyka zabawy
* turystyka masowa i alternatywna
T6:Turystyka biznesowa
* turystyka kongresowa i konferencyjna
* turystyka motywacyjna
* turystyka targowa (wystawy)
T7:Turystyka religijna i pielgrzymkowa
T6:Turystyka zdrowotna (lecznicza)
* turystyka uzdrowiskowa
* turystyka medyczna
* turystyka spa i wellness
T7:Czynniki determinujące rozwój turystyki.
T8:Funkcje i dysfunkcje turystyki.
T9:Mocne i słabe strony polskiej turystyki
T10:Krajowy i międzynarodowy ruch turystyczny, metody badania rynku turystycznego
T11:Organizacja turystyki w Polsce.
Zadania organów centralnych w zakresie turystyki.
Zadania organów samorządowych (wojewódzkich) w zakresie turystyki.
Zadania organów samorządowych (powiatowych)
Zadania organów samorządowych (gminnych)
Strategia rozwoju turystyki polskiej
Specjalistyczne organizacje turystyczne
Polska Organizacja Turystyczna
ROT-y i LOT-y
Turystyczne organizacje branżowe
PIT, RIT-y, RKIT, PITM,
PZH, PIH, IGHP, IG “UzdrowiskaPolskie”
SGU RP, PFPP,
Stowarzyszenia agroturystyczne
PFTW “Gospodarstwa Gościnne”
Stowarzyszenia turystyczne
PTTK, PTSM, PFCC, PST, TKKF,
Stowarzyszenie “Konferencje i Kongresy w Polsce, PZM,
Organizacje dbające o bezpieczeństwo
WOPR, TOPR, GOPR
T12: Międzynarodowe Organizacje w sektorze turystyki
*ONZ, OECD, UNESCO, ILO, WHO, WTO
*UN WTO, WTTC, ITA (AIT), WLRA
*ETC, PATA, CTO, ATA
*UFTAA, WATA, ASTA, SPATA, EOTA,
*IHRA, IFCC, IYHF, HORTEC,
*ICAO, IATA, ERA, IRU, FIA, IUR, ICCL
*AEHT, IATM,

Efekty kształcenia

WIEDZA:
E1:rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni turystycznej
E2: ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii turystycznej oraz ma znajomość
rozwoju turystyki i stosowanych w niej metod badawczych
E3: ma wiedzę w zakresie znaczenia turystyki w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
UMIEJĘTNOŚCI:
* potrafi publicznie artykułować swoje poglądy związane ze zdobytą wiedzą, potrafi dyskutować i wyciągać wnioski, używając merytorycznej argumentacji
* potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje związane z turystyka religijną
* opracowuje samodzielnie prace zaliczeniowe w języku polskim, według określonych zasad formalnych i metodycznych
* wykorzystuje nowoczesne źródła informacji z równoczesną oceną ich przydatności w procesach samokształcenia i doskonalenia zawodowego
* swobodnie posługuje się terminologią zalecaną przez UN WTO
* opracowuje klasyfikację rodzajów turystyki w/g różnych kryteriów i rozróżnia je na przykładach
* posiada podstawowe umiejętności do prowadzenia badań ruchu turystycznego
* dobiera odpowiedni rodzaj turystyki do danej kategorii turystów
* monitoruje i analizuje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny
* prezentuje funkcje i dysfunkcje turystyki.
* wyszukuje mocne i słabe strony polskiej turystyki
* nakreśla determinanty rozwoju turystyki
* monituje polskie i międzynarodowe organizacje turystyczne oraz nakreśla ich cele i zadania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE(POSTAWY):
* Świadomie i kompetentnie pełni rolę przedsiębiorcy, pracownika i konsumenta turystycznego
* Potrafi wziąć odpowiedzialność za powierzone mu zadania, a także zadbać o klimat i atmosferę w miejscu pracy *posiada umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych
* przestrzega i propaguje etyczne postawy i wrażliwość społeczną w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych
propaguje uprawianie turystyki religijnej oraz docenia jej znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego
* aktywnie uczestniczy w pracach grupy
wykazuje kreatywność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych mu zadań, potrafi organizować grupy zadaniowe i współpracować w ich ramach w celu rozwiązywania problemów
* proponuje możliwości rozwiązywania konfliktów zaistniałych wśród
uczestników zajęć turystycznych
realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne oraz uczestników zajęć
* wyraża opinie i potrafi obiektywnie ocenić kierunki rozwoju turystyki w odniesieniu do różnych aspektów działalności zawodowej

*potrafi ocenić przydatność walorów przyrodniczych dla programowania
różnych form turystyki
* ma nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, ma dużą
świadomość znaczenia wiedzy i umiejętności dla profesjonalizmu pracy,
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
* wykazuje właściwą postawę wobec klienta, jest wrażliwy na jego potrzeby i problemy zdrowotne, okazuje szacunek dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, swoją postawą stara się zachęcać innych do
aktywnego trybu życia uprawiania turystyki religijnej oraz docenia jej znaczenie dla rozwoju społeczno-
gospodarczego, aktywnie uczestniczy w grupach(zespołach) i organizacjach realizujących wskazane cele społeczne
* wykazuje kreatywność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych mu zadań, potrafi organizować grupy zadaniowe i współpracować w ich ramach w celu rozwiązywania problemów
*oponuje możliwości rozwiązywania konfliktów zaistniałych wśród
uczestników zajęć turystycznych
* realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne,
współpracowników oraz uczestników zajęć, które prowadzi w oparciu o
obowiązujące reguły
* wyraża opinie i potrafi obiektywnie ocenić kierunki rozwoju turystyki i
rekreacji w odniesieniu do różnych aspektów działalności zawodowej
jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywid. i
zespołowych działań w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego

Metody dydaktyczne

* wykład z elementami dyskusji
* prezentacja multimedialna
* pokaz
* dyskusja dydaktyczna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Pisemne zaliczenie z oceną
* test jednokrotnego wyboru

Lektury podstawowe

* Gaworecki G.G.: Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007
* Kompendium wiedzy o turystyce, red. G.Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Wyd. 2, Warszawa 2010
* Alejziak W.: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku,Wyd. ONZ * Kowalczyk A., 2003, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
* Łobożewicz T., Bińczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa
* Alejziak W., Mardniec T., - Międzynarodowe organizacje turystyczne, Wyd. AIBis, Kraków 2003
*Kurek W. (red.), - Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
* Przecławskl K. - Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków 1997.
*Różycki P.,- Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2006.
* Butowskl L.- Organizacji turystyki w Polsce, APT Mart, Warszawa 1998

Lektury uzupełniające

* Chudoba T.: Teoria i metodyka turystyki, Wyd. Difin Warszawa 200
* Holloway Ch.: Podstawy turystyki, Wyd. PAPT, Warszawa 1996
* Alejziak W., Marcinice T.: Międzynarodowe organizacje turystyczne, AL. * Podstawy turystyki, pod red. Aleksandra Szwichtenberga, wyd. Politechnika Koszalińska 2000
* Gotembski G. (red.) - Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2002.
* Kulczydci Z.- Zarys historii turystyki w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa 1968.
* Łazarek R.- Propedeutyka turystyki, WSE, Warszawa 1995.
* MacCannell D., - Turysta. Nowa era klasy prózniaczej, Warszawskie Wyd. Literackie MUZA SA, Warszawa 2002.
* Podemski K., - Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2005.
* Helnarska K.J.:Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.