Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Historia filozofii (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

W oparciu o zdobytą wiedzę student potrafi scharakteryzować kierunki i szkoły w filozofii, zna poglądy wybitnych filozofów starożytnych, średniowiecznych odrodzenia, potrafi w odniesieniu do ich poglądów scharakteryzować własne poglądy etyczne. Potrafi poprawnie wskazać argumenty i kontrargumenty w najważniejszych sporach filozoficznych założonego okresu.

Treści kształcenia

W ramach wykładu zaprezentowany zostanie zarys myśli filozoficznej wybranych filozofów starożytnych, średniowiecznych oraz z epoki odrodzenia. Podczas wykładów omówione zostaną najważniejsze problemy filozoficzne różne propozycje ich rozwiązania oraz ich wpływ na współczesne debaty publiczne.


Treści merytoryczne – Pełny opis:
(hasłowo tematyka zajęć z uwzględnieniem ich przełożenia na zamierzone efekty kształcenia)

1. Narodziny filozofii: czym jest filozofia, jak powstała. Starożytna Grecja przed narodzeniem filozofii: Homer, Hezjod, etyka obywatela polis.
2. Filozofia przedsokratejska: Jońscy i Italscy Filozofowie przyrody: Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit. Pitagoreizm.
3. Ksenofanes, Parenides, Zenon z Elei, Empedokles, Sofiści
4. Filozofia Sokratesa
5. Filozofia Paltona
6. Filozofia Arystotelesa.
7. Filozofia Epoki Hellenistycznej: cyznim, hedonizm
8. Epikureizm, Stoicyzm, Sceptycyzm
9. Narodziny Filozofii chrześcijańskiej. Patrystyka
10. Filozofia średniowieczna: Św. Augustyn z Hippony, Boecjusz, św. Anzelm
11. Filozofia Św. Tomasza z Akwinu
12. Renesans
13. Amoralizm N. Machiavellego, Egoizm etyczny T Hobbesa.

Efekty kształcenia

WIEDZA

1. zna specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku polskim, precyzyjnie definiuje, szczegółowo opisuje oraz rozumie relacje między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi (K_W02).
2. zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych w obszarze filozofii starożytnej i średniowiecznej na poziomie umożliwiającym specjalizację w tym obszarze. (K_W 07).UMIEJĘTNOŚCI


1. rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice. (KU_12).


KOMPETENCJE (POSTAWY)


1. ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych (K_K06).

Metody dydaktyczne

Wykład wzbogacony o prezentacje multimedialne. Dyskusja ze słuchaczami.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

WIEDZA


K_W02; K_W07 – egzamin ustny.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U12 – egzamin ustny.

KOMPETENCJE

K_K06 – egzamin ustny.

Lektury podstawowe

1. G. Realle, Myśl Starożytna, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2003
2. F. Copleston, Historia Filozofii, tłum. S. Zalewski, t. I, II, III, dowolne wydanie.