Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Logika I (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wykład kursoryczny dla pierwszego roku, wymagań wstępnych nie ma.

Cele

W ramach wykładu kursorycznego z filozofii logiki I zaprezentowane są elementarne wiadomości z logiki i teorii mnogości.

Treści kształcenia

T_1 - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
T_2 - semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
T_3 - założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
T_4 - założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
T_5 - elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
T_6- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
T_7- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
T_8- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
T_9- teoria relacji
T_10- sylogistyka Arystotelesa
T_11- nazwy
T_12- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu) - zagadnienia wstępne, język i składnia klasycznego rachunku zdań (KRZ)
- semantyka KRZ – metoda zero-jedynkowa
- założeniowy KRZ – reguły dowodzenia
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- założeniowy KRZ – rozwinięcie systemu
- elementy metalogiki – metalogiczne własności KRZ
- informacje o nieklasycznych rachunkach zdań
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- elementy teorii mnogości (algebry zbiorów)
- teoria relacji
- teoria relacji
- sylogistyka Arystotelesa
- nazwy
- definicje (błędy w definiowaniu)

Efekty kształcenia

E_1. student dysponuje uporządkowanymi podstawowymi wiadomościami z dziedziny filozofii poznania, semiotyki i metodologii nauk, oraz logiki K_W10

E_2. Student zna metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla filozofii poznania, semiotyki i metodologii nauk, oraz logiki K_W14

E_3. Student zna podstawy logiki oraz typowe strategie argumentacyjne K_U07

E_4. Student uznaje konieczności odwoływania się do racjonalnej argumentacji w debatach na temat współczesnych problemów i rozumie odpowiedzialność filozofa za racjonalny charakter sporów K_K08

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład połączony z możliwością aktywnego włączenia się studenta w
M_2. dyskusję prezentowanego materiału.
M_3. Lektura uzupełniająca

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Egzamin końcowy – pisemny/ustny.
Obowiązuje materiał przedstawiony w czasie wykładów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Lektury podstawowe

1. NOTATKI Z WYKŁADÓW
2. Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, Warszawa 1984

Lektury uzupełniające

1. Słupecki J., Hałkowska K., Piróg-Rzepecka K., Logika i teoria mnogości, Warszawa 1978
2. Murawski R., Świrydowicz, Wstęp do teorii mnogości, Poznań 2005