Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Fizyka dla filozofów (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości ze średnioszkolnego kursu matematyki oraz fizyki. Istotne dla wykładu koncepcje matematyczne będą szczegółowo omawiane w trakcie wykładu.

Cele

Celem oferowanego wykładu jest wprowadzenie studenta interesującego się filozofią przyrody w podstawowe zagadnienia mechaniki kwantowej. W tym sensie wykład stanowi też uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej wiedzy z mechaniki kwantowej, zaprezentowanej w kursorycznym wykładzie z filozofii przyrody. W trakcie wykładu student zapozna się ze specyfiką założeń, języka oraz struktur matematycznych, wykorzystywanych w mechanice kwantowej. Dodatkowo także, zapozna się z problemami fizycznymi, generowanymi w kontekście tej teorii.

Treści kształcenia

T_1. Historia powstania mechaniki kwantowej.

T_2. Specyfika pojęcia stanu układu w mechanice kwantowej i jej różnice w stosunku do mechaniki klasycznej.

T_3. Postulaty mechaniki kwantowej

T_4. Architektura przestrzeni Hilberta

T_5. Pojęcie spinu i statystyki kwantowe

T_6. Logika kwantowa.

T_7. Twierdzenie Bella i jego filozoficzne aspekty.

T_8. Symetria jako narzędzie unifikacji fizyki.

Metody dydaktyczne

M_1. Wykład prezentujący systematycznie założone treści kształcenia.

M_2. Dyskusja.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na zasadzie egzaminu ustnego w opraciu o dostarczone przez wykładowcę tezy egzaminacyjne. Student też zobowiązany jest do bieżącego śledzenia i analizowania zagadnień prezentowanych na wykładzie.

Lektury podstawowe

M. Heller, Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów, Biblos, Tarnów 2011.
M. Heller, Some Mathematical Physics for Philosophers, Pontifical Council for Culture, Vatican, Pontifical Gregorian University - Rome, 2005.

Lektury uzupełniające

R.L. Liboff, Wstęp do mechaniki kwantowej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
C.J. Isham, Lectures in Quantum Theory, Imperial College Press, London, 1995.