Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Antropologia filozoficzna II (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Filozofia Człowieka semester II letni (Philosophy of Human Being II - Lekture)

Student powinien znać zakres tematyczny przedmiotu Filozofia Człowieka I.

Cele

1. Student powinien znać prezentowane koncepcje człowieka.
2. Student powinien umieć wskazać zasadnicze podobieństwa i różnice między przedstawionymi koncepcjami człowieka.
3. Student powinien posiąść zdolność krytycznego ustosunkowania się do myśli antropologicznej zawartej we fragmentach dzieł filozoficznych, uwzględnionych w zestawie literatury obowiązkowej.

Treści kształcenia

Treści merytoryczne – Skrócony opis: W wykładzie przedstawione są wybrane zagadnienia głównie nowożytnej i współczesnej filozofii człowieka. Wybór zagadnień umożliwia uwypuklenie niektórych aspektów istnienia człowieka jako istoty dramatycznej. Pytaniem wiodącym wykładu nie jest pytanie „Czym/kim jest człowiek?”, lecz głównie pytanie „Jak istnieje człowiek?”

Treści merytoryczne – Pełny opis:
1. Obraz człowieka w marksizmie.
2. Człowiek w żywiole życia – Nietzsche.
3. Bergsonowska krytyka pozytywistycznego obrazu człowieka.
4. Fenomenologia cielesności.
5. Stadia ludzkiej egzystencji – Kierkegaard.
6. Wolność człowieka w filozofii Hegla.
7. Człowiek jako istota odpowiedzialna – Lévinas.

Efekty kształcenia

WIEDZA – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. [K_W21] – dysponuje uporządkowanymi szczegółowymi wiadomościami oraz zna szczegółowo metody badawcze i strategie argumentacyjne z wybranych zagadnień filozofii człowieka w zależności od zainteresowań;
UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:
1. [K_U06] – analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia, wykrywa zależności między nimi;
2. [K_U09] - dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie podstawowym konstruuje krytyczne argumenty pod adresem KOMPETENCJE (POSTAWY) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
1. [K_K03] – na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów w przestrzeni współczesnej antropologicznej formułuje propozycje ich rozwiązania;
2. [K_K07] – ma świadomość znaczenia europejskiej tradycji antropologicznej dla kształtowania polskiej kultury.
poglądów omawianych filozofów.

Metody dydaktyczne

Wykład klasyczny połączony z możliwością aktywnego włączenia się studenta w dyskusję nad prezentowanym materiałem.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Obowiązuje znajomość wykładu, skryptu, oraz znajomość lektur obowiązkowych. Na zakończenie wykładu obowiązuje egzamin ustny w sesji egzaminacyjnej.

Lektury podstawowe

1. Bergson H., Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Warszawa 1957, s. 5–30; Myśl i ruch. Wstęp do metafizyki. Intuicja filozoficzna. Po-strzeżenie. Dusza i ciało, tłum. P. Beylin, K. Błeszyński, Warszawa 1963, s. 3–22, 69–97.
2. Hegel G. W. F., Fenomenologia ducha, t. I, tłum. A. Landman, Warszawa 1963–1965, s. 208–248.
3. Kierkegaard S., Albo - albo, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1976, t. I, s. 355-394, 420-440.
4. Lévinas E., Etyka i nieskończony, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991.
5. Nietzsche F., Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Kraków 2003, s. 5–38; Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1984, s. 3–50; Wola mocy, tłum. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa 1993 s. 5–30.
6. Tischner J., Polski kształt dialogu, Kraków 2002, rozdział II (Drogi i bezdroża marksizmu).

Lektury uzupełniające

1. Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, wyb. i opr. W. Bonowicz, Kraków 2005, część druga.