Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Kierunki filozoficzne. Wybrane zagadnienia (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Potrzebne są podstawowe wiadomości z historii filozofii, metafizyki i etyki oraz umiejętności pogłębionej lektury i dyskusji tekstów filozoficznych. W kursie mogą uczestniczyć osoby, które uzyskały licencjat z innego kierunku i dopiero rozpoczynają studia filozoficzne.

Cele

Szczegółowe wprowadzenie do głównych nurtów współczesnej filozofii i pokazanie ich związków z zagadnieniami etycznymi na podstawie lektury wybranych tekstów.

Treści kształcenia

Przedmiotem analiz i dyskusji będą klasyczne prace należące do trzech ważnych współczesnych nurtów filozoficznych: filozofii klasycznej, filozofii analitycznej i fenomenologii. Wybrane zostały dzieła, które wskazują związki między różnymi działami filozofii, zwłaszcza między metafizyką a etyką. Będziemy zajmować się między innymi zagadnieniami natury, cnoty, osoby i działania. Dyskusje o tekstach filozoficznych zostaną poprzedzone krytyczną analizą stanu współczesnej kultury i refleksją nad rolą uniwersytetu.

T_1. Stan współczesnej kultury i rola uniwersytetu. Analiza i dyskusja na podstawie lektury Umysłu zamkniętego Allana Blooma
T_2. Filozofia klasyczna. Wprowadzenie na podstawie Dziedzictwa cnoty Alasdaira MacIntyre’a (cztery zajęcia).
T_3. Filozofia analityczna. Wprowadzenie na podstawie Pożądania Rogera Scrutona (cztery zajęcia).
T_4. Fenomenologia. Wprowadzenie na podstawie Osoby i czynu Karola Wojtyły (cztery zajęcia).

Efekty kształcenia

E_1. ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego (K_W04)

E_2. samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów (K_U02)

E_3. wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami kulturowymi i rozwojem nauki oraz określa relacje między tymi zależnościami (K_U05)

E_4. rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice (K_U12)

Metody dydaktyczne

M_1. Indywidualna lektura tekstów
M_2. Wspólna analiza tekstów na zajęciach
M_3. Wspólna dyskusja nad poruszanymi w tekstach zagadnieniami na zajęciach
M_4. indywidualne konsultacje ze studentami

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. Ocenianie ciągłe przygotowania do zajęć i udziału w dyskusji. Oceniany będzie stopień rozumienia
tekstu, umiejętność argumentowania, otwartość na nowe idee, gotowość zmiany początkowego stanowiska

Lektury podstawowe

Tischner i myślenie według wartości
1. Józef Tischner, Sztuka etyki, w: tenże, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1994, s. 383-393.
2. Józef Tischner, Myślenie według wartości, w: tenże, Myślenie według wartości, s. 506-523.
MacIntyre i tradycje racjonalności
3. Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, WAiP, Warszawa 2007, rozdz. 1, s. 47-59.
4. Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, rozdz. 5, s. 124-145.
5. Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, rozdz. 6, s. 146-164.
6. Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, rozdz. 9, s. 220-243.
7. Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, rozdz. 10, s. 244-267.
8. Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, rozdz. 17, s. 443-470.
9. Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, rozdz. 18, s. 471-494.
10. Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, rozdz. 20, 518-534.

Habermas i przyszłość natury ludzkiej
11. Jürgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, Scholar, Warszawa 2003, „Zasadna powściągliwość”, s. 9-22.
12. Jürgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, „Wierzyć i wiedzieć”, s. 103-115.

Lektury uzupełniające

Józef Tischner, Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1994 (cała książka)
Alasdair MacIntyre, Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność, WAiP, Warszawa 2007 (cała książka)
Jürgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, Scholar, Warszawa 2003 (cała książka)