Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Seminarium magisterskie z etyki (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Student nabywa umiejętności niezbędne do budowania własnego warsztatu badawczego. Uczy się pozyskiwania i analizy tekstów filozoficznych z etyki i filozofii człowieka, prezentacji wyników swoich badań oraz przygotowywania pracy dyplomowej. W czasie seminarium student przygotowuje pracę dyplomową.

Treści kształcenia

Na seminarium prezentowane są zagadnienia związane z przygotowywaniem pracy dyplomowej i budowaniem filozoficznego warsztatu badawczego. Prowadzona jest analiza wybranych tekstów źródłowych. W ramach seminarium omawiane są prace dyplomowe studentów i doktorantów.

T_1. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_2. Wykorzystanie tekstu źródłowego w pracy naukowej
T_3. Zasady formatowania pracy dyplomowej
T_4. Rozwój warsztatu naukowego i badawczego (bazy danych i informacja naukowa, pozyskiwanie środków finansowych, przygotowanie wystąpień i publikacji) 1. Analiza tekstu.
2. Omawianie prac dyplomowych.
3. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
4. Analiza tekstu.
5. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
6. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
7. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
8. Analiza tekstu.
9. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
10. Analiza tekstu.
11. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
12. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
13. Analiza tekstu.
14. Analiza tekstu.
15. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów. 1. Analiza tekstu.
2. Omawianie prac dyplomowych.
3. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
4. Analiza tekstu.
5. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
6. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
7. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
8. Analiza tekstu.
9. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
10. Analiza tekstu.
11. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
12. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
13. Analiza tekstu.
14. Analiza tekstu.
15. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów. 1. Analiza tekstu.
2. Omawianie prac dyplomowych.
3. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
4. Analiza tekstu.
5. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
6. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
7. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
8. Analiza tekstu.
9. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
10. Analiza tekstu.
11. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
12. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
13. Analiza tekstu.
14. Analiza tekstu.
15. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów. 1. Analiza tekstu.
2. Omawianie prac dyplomowych.
3. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
4. Analiza tekstu.
5. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
6. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
7. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
8. Analiza tekstu.
9. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
10. Analiza tekstu.
11. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
12. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.
13. Analiza tekstu.
14. Analiza tekstu.
15. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów.

Efekty kształcenia

W Wyniku przeprowadzonych zajęć student:
Eu_1. Samodzielnie wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i integruje wiedzę ze źródeł pisanych i elektronicznych, twórczo ją wykorzystuje w formułowaniu hipotez i krytycznych argumentacji oraz planuje projekty badawcze (K_U01)
Eu_2. Określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji (K_U04)
Eu_3. Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje (K_U07)
Eu_4. Pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w filozofii w zakresie etyki i filozofii człowieka (K_U08)
Eu_5. Prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych (K_U11)

Ek_1. Potrafi zaprezentować samodzielnie wybrany problem, a następnie poprowadzić dyskusję na jego temat (K_K01)
Ek_2. Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania (K_K04)
Ek_3. rozumie znaczenie krytycznej dyskusji dla właściwego prowadzenia indywidualnej pracy filozoficznej (K_K08)

Metody dydaktyczne

M_1 burza mózgów
M_2 prezentacja prac studentów
M_3 analiza tekstu źródłowego
M_4 wykład wzbogacony prezentacją multimedialną
M_5 dyskusja problemowa

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest obecność podczas zajęć. Podczas seminarium każdy uczestnik zostanie wyznaczony do przygotowania co najmniej jednego referatu wprowadzającego do omawianego tekstu lub sprawozdania z oma-wianego tekstu. Prace te należy przedłożyć w formie elektronicznej celem ich zarchiwizowania.

W_1
Etap przygotowania pracy dyplomowej właściwy dla roku i poziomu studiów, prezentacja podczas zajęć, ukończona praca dyplomowa.

W_2
Ocenianie ciągłe: Dyskusja podczas zajęć, sprawozdania z zajęć


W_1 Dla uczestników SUM:
Przedstawianie postępów w pracy dyplomowej według następującego harmonogramu:

semestralny postęp w pracy dyplomowej na danym semestrze:
I) Zatwierdzony temat oraz wstępna bibliografia
II) Zatwierdzony plan oraz przedłożony referat dotyczący zagadnień związanych z tematem pracy lub fragment pracy stanowiący pewną całość. Objętość powyżej 5 stron.
III) Zatwierdzony pierwszy rozdział pracy magisterskiej
IV)Do końca kwietnia – pierwsza redakcja pracy magisterskiej

W_1 dla doktorantów:
Postęp w pracach badawczych po kolejnym semestrze uczestnictwa w seminarium:

I Zatwierdzony wstępny temat i plan rozprawy. Zatwierdzona wstępna bibliografia.
II Wystąpienie na konferencji naukowej lub zwarty tekst o objętości powyżej 10.000 znaków (fragment rozprawy lub publikacja)
III Przygotowany wniosek o grant NCN (Preludium)
IV 1 artykuł opublikowany na drugim roku w recenzowanym czasopiśmie lub rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej lub zwarty tekst o objętości ponad 20.000 znaków
V Przedłożony kolejny artykuł/rozdział w recenzowanym czasopiśmie/monografii zbiorowej lub znaczny fragment pracy (50.000 znaków)
VI Pierwszy rozdział dysertacji
VII Drugi rozdział dysertacji
VIII Gotowa dysertacja doktorska lub zgoda na przedłużenie studiów doktoranckich
IX-X Według indywidualnego harmonogramu, ustalonego z promotorem

Lektury uzupełniające

Eco U, "Jak napisać pracę dyplomową", Warszawa 2007.
Węglińska M, "Jak pisać pracę magisterską", Kraków 2010.