Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Seminarium magisterskie z filozofii społecznej i polityki (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Student nabywa umiejętności niezbędne do budowania własnego warsztatu badawczego. Uczy się pozyskiwania i analizy tekstów filozoficznych z filozofii społecznej i polityki, prezentacji wyników swoich badań oraz przygotowywania pracy dyplomowej. W czasie seminarium student przygotowuje pracę magisterską / doktorską.

Treści kształcenia

Treści merytoryczne – Pełny opis:

T_1. Omawianie prac dyplomowych, metodologia pracy naukowej
T_2. Analiza wybranego tekstu źródłowego
T_3. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_4. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_5. Zasady formatowania pracy dyplomowej
T_6. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_7. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_8. Formatowanie pracy dyplomowej – ćwiczenia
T_9. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_10. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_11.Analiza wybranego tekstu filozoficznego
T_12. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_13. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów
T_14. Analiza wybranego tekstu filozoficznego
T_15. Omawianie prac dyplomowych – prezentacja studentów

Efekty kształcenia

E_1. Samodzielnie wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i integruje wiedzę ze źródeł pisanych i elektronicznych, twórczo ją wykorzystuje w formułowaniu hipotez i krytycznych argumentacji oraz planuje projekty badawcze (K_U01)
E_2. Określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji (K_U04)
E_3. Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje (K_U07)
E_4. Pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w filozofii w zakresie etyki i filozofii człowieka (K_U08)
E_5. Prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój nau-kowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych (K_U11)
E_6. Potrafi zaprezentować samodzielnie wybrany problem, a następnie poprowadzić dyskusję na jego temat (K_K01)
E_7. Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień́ zaawansowania (K_K04)
E_8. Rozumie znaczenie krytycznej dyskusji dla właściwego prowadzenia indywidualnej pracy filozoficznej (K_K08)

Metody dydaktyczne

M_1 Burza mózgów
M_2 dyskusja
M_3 prezentacje

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

UMIEJĘTNOŚCI
1. K_U01, K_U04, K_U07, K_U08, K_U11
Etap przygotowania pracy dyplomowej właściwy dla roku i poziomu studiów, prezentacja podczas zajęć, ukończona praca dyplomowa.

KOMPETENCJE (POSTAWY)
2. K_K01, K_K04, K_K08
Dyskusja podczas zajęć, ukończona praca dyplomowa

Warunkiem zaliczenia jest regularne uczęszczanie na zajęcia i zaprezentowanie wyników pracy adekwatnych dla roku i poziomu studiów (według indywidualnego harmonogramu ustalonego na początku semestru zimowego).

Lektury podstawowe

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, 2010.

Lektury uzupełniające

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007.