Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Seminarium magisterskie z filozofii człowieka (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

1.Ogólna znajomość zasadniczych stanowisk w filozofii człowieka.
2.Ogólna znajomość nurtów filozofii człowieka i terminologii antropologicznej.
3.Wstępna znajomość poglądów niektórych wybitnych filozofów człowieka.

Cele

1. Analiza wybranych dzieł filozoficznych i dyskusja nad obecnymi w dziełach interesującymi problemami antropologiczno-metafizycznym.
2.Sformułowanie tematu prac magisterskich w przypadku nowych magistrantów.
3. Wypracowanie struktury prac i systematyczne przedstawienie ich treści.

Treści kształcenia

1. Przedmiotem badań seminaryjnych jest głównie chrześcijańska filozofia człowieka. W obecnym roku akademickim przedmiotem badań całej grupy seminaryjnej jest myśl antropologiczno-etyczna Maksa Schelera Józefa Tischnera.
2. Dokonywana jest analiza i krytyczna interpretacja problematyki resentymentu w myśli M. Schelera i J.Tischnera;
3. Ujawniane są konsekwencje posługiwania się różnymi założeniami antropologicznymi, epistemologicznymi, etycznymi i metafizycznymi w rozstrzyganiu problemów związanych z rozumieniem istoty człowieka;
4.Przygotowywane są prace magisterskie.
T_1. Propozycja interesujących i stosownych do zbadania zagadnień antropologicznych: spór o rozumienie natury człowieka.
T_2. Zebranie od nowych studentów sugestii dotyczących zagadnień antropologicznych, które chcieliby analizować w pracy badawczej prowadzonej pod kontem przygotowywania prac dyplomowych.
T_3. Dobór i akceptacja tematów prac nowych seminarzystów.
T_4. Czytanie i analiza tekstów źródłowych wskazujących na współczesny stan sporu filozoficznego o rozumienie natury ludzkiej oraz dyskusja nad nimi.
T_5. Dyskusja nad planem, bibliografią i metodami badawczymi powstających na seminarium prac dyplomowych.
T_6. Systematyczne referowanie przez seminarzystów poszczególnych części ich prac dyplomowych. Dyskusja.
3. Podstawowe pytanie etyki o kryterium dobra i zła;
4. Problem uprawomocnienia problematyki łaski w filozoficznej refleksji nad wolnością człowieka;
5. Zagadnienie syntezy wiary i rozumu, tego, co naturalne i tego, co nadprzyrodzone, w rozumieniu natury ludzkiej;
6. Systematyczna dyskusja (jeden raz w miesiącu) nad formalno-merytorycznym kształtem przygotowywanych na piśmie prac dyplomowych.
2. Myślenie według wartości a kryzys spontanicznej wiary w Boga i przekonania o stałości natury człowieka;
3. Podstawowe pytanie etyki o kryterium dobra i zła;
4. Problem uprawomocnienia problematyki łaski w filozoficznej refleksji nad wolnością człowieka;
5. Zagadnienie syntezy wiary i rozumu, tego, co naturalne i tego, co nadprzyrodzone, w rozumieniu natury ludzkiej;
6. Systematyczna dyskusja (jeden raz w miesiącu) nad formalno-merytorycznym kształtem przygotowywanych na piśmie prac dyplomowych. 1. Zachodnie inspiracje myśli filozoficznej M. Bierdiajewa, W. Sołowiowa i J. Tischnera.
2. Myślenie według wartości a kryzys spontanicznej wiary w Boga i przekonania o stałości natury człowieka;
3. Podstawowe pytanie etyki o kryterium dobra i zła;
4. Problem uprawomocnienia problematyki łaski w filozoficznej refleksji nad wolnością człowieka;
5. Zagadnienie syntezy wiary i rozumu, tego, co naturalne i tego, co nadprzyrodzone, w rozumieniu natury ludzkiej;
6. Systematyczna dyskusja (jeden raz w miesiącu) nad formalno-merytorycznym kształtem przygotowywanych na piśmie prac dyplomowych. 1. Zachodnie inspiracje myśli filozoficznej M. Bierdiajewa, W. Sołowiowa i J. Tischnera.
2. Myślenie według wartości a kryzys spontanicznej wiary w Boga i przekonania o stałości natury człowieka;
3. Podstawowe pytanie etyki o kryterium dobra i zła;
4. Problem uprawomocnienia problematyki łaski w filozoficznej refleksji nad wolnością człowieka;
5. Zagadnienie syntezy wiary i rozumu, tego, co naturalne i tego, co nadprzyrodzone, w rozumieniu natury ludzkiej;
6. Systematyczna dyskusja (jeden raz w miesiącu) nad formalno-merytorycznym kształtem przygotowywanych na piśmie prac dyplomowych.

Efekty kształcenia

E_1. Samodzielnie wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i integruje wiedzę ze źródeł pisanych i elektronicznych, twórczo ją wykorzystuje w formułowaniu hipotez i krytycznych argumen-tacji oraz planuje projekty badawcze [K_U01].

E_2. Określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub ar-gumentacji [K_U04].

E_3. Precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje [K_U07].

E_ 4. Pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, sto-sując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w filozofii w zakresie: 1) filozofii umysłu lub 2) etyki lub 3) filozofii kultury i filozofii języka [K_U08]

E_5. Prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych [K_U11]
E_6. Potrafi zaprezentować samodzielnie wybrany problem, a następnie poprowadzić dyskusję na jego temat [K_K01]

E_7. Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania [K_K04]

E_8. Rozumie znaczenie krytycznej dyskusji dla właściwego prowadzenia indywidualnej pracy filozoficznej [K_K08]

Metody dydaktyczne

M_1. Czytanie i analiza fragmentów tekstów wybranych dzieł filozoficznych.
M_2. Przedstawienie struktury i bibliografii pisanych prac.
M_3. Krytyczna dyskusja nad prezentowanymi częściami poszczególnych prac dyplomowych.
M_4. Teksty prac dostarczane są do prowadzącego seminarium w formie wydruku komputerowego, w tej samej formie korygowane i oddawane studentowi do ewentualnego poprawienia.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1. w wyznaczonym przedstawia temat, plan, bibliografię oraz stosowne fragmenty swojej pracy dyplomowej;
W_2. włącza się aktywnie do dyskusji wokół przewodniej problematyki seminarium;
W_3. regularnie uczestniczy w seminariach.
W_4. cztery razy w roku sporządza protokół z seminarium;
W_5. Wywiązywanie się z tych obowiązków jest podstawą do zaliczenia seminarium.

Lektury podstawowe

1.Max Scheler, Resentyment a moralność,tłum. J. Garewicz, Warszawa 1997.
2. Józef Tischner, Studia z Filozofii Świadomości, Kraków 2006.
3. Józef Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998.
4. Józef Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.

Lektury uzupełniające

1. G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, tłum. W. Szymona OP, Kraków 2006.