Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Seminarium magisterskie z bioetyki szczegółowej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie uczestnictwa w wykładach i zajęciach z etyki ogólnej

Cele

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy i rozumienia problematyki bioetycznej i przygotowanie pracy magisterskiej.

Treści kształcenia

T_1 Wybrane problemy bioetyki współczesnej
T_2 Metodologia pracy naukowej
T_3 Metodologia badań bioetycznych

Efekty kształcenia

E_1 Student zna wybrane zagadnienia bioetyczne
E_2 Potrafi rozeznać ich ważność i wpływ ogólniejszych debat bioetycznych
E_3 Analizuje stanowiska filozoficzne, które są zaangażowane w te debaty

Metody dydaktyczne

M_1 Krótki wykład i wprowadzenie w problematykę
M_2 Dyskusja dla pogłębienia zrozumienia problematyki
M_3 Wspólna lektura wybranych tekstów, w tym tekstów pisanych przez studentów

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Ocena za aktywność
W_2 Ocena za przedłożony tekst pracy magisterskiej (części lub całości)

Lektury podstawowe

T. Ślipko, Granice życia, Kraków 1994.
T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006.
G. Hołub, Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej, Kraków 2014.