Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Seminarium magisterskie z filozofii logiki, filozofii matematyki i retoryki (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu logiki na pierwszym roku, znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej, zaleca się udział w wykładach monograficznych prowadzonych przez pracowników Katedry Filozofii Logiki

Cele

Przygotowanie prac dyplomowych w zakresie podanych dziedzin

Treści kształcenia

Logika, filozofia logiki, filozofia i podstawy matematyki, filozofia języka, filozofia analityczna, filozofia nauki

Podczas seminarium prezentowane i omawiane są referaty będące fragmentami prac dyplomowych

T_1 Hilbertowskie podstawy i filozofia matematyki
T_2 Hilbertowski Podmiot Matematyczny
T_3 Konstruktywizm matematyczny - inspiracje XIX-wieczne
T_4 Wspólczesny konstruktywizm matematyczny
T_5 Filozoficzne dysputy wokół aksjomatu wyboru
T_6 Dzieje aksjomatu wyboru na gruncie polskim
T_7 Koncepcja prawdy
T_8 Logika Łukasiewicza i Leśniewskiego
T_9 Logika a język
T_10 Logika wypowiedzi
T_11 Logika kontekstu
T_12 Problemy parafrazy logicznej
T_13 Teologia-epistemologia-logika-metodologia
T_14 Lingwistyka a logika
T_15 Dyskurs manipulacyjny

Efekty kształcenia

E_MD_1. Student samodzielnie wyszukuje, analizuje, selekcjonuje i integruje wiedzę ze źródeł pisanych i elektronicznych, twórczo ją wykorzystuje w formułowaniu hipotez i krytycznych argumentacji oraz planuje projekty badawcze K_U01
E_MD_2. precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje K_U07
E_MD_3. pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w filozofii K_U08
E_MD_4. prowadzi, we współpracy z innymi profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych K_U11
E_MD_5. potrafi zaprezentować samodzielnie wybrany problem, a następnie poprowadzić dyskusję na jego temat K_K01
E_MD_6. efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania K_K04
E_MD_7. rozumie znaczenie krytycznej dyskusji dla właściwego prowadzenia indywidualnej pracy filozoficznej K_K08
E_MD_8. dysponuje uporządkowanymi szczegółowymi wiadomościami oraz zna szczegółowo metody badawcze i strategie argumentacyjne z wybranych zagadnień subdyscypliny filozoficznej w zależności od zainteresowań – K_W21

Metody dydaktyczne

M_1 Referaty przygotowywane przez uczestniczących w zajęciach,
M_2 dyskusja

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Zaliczenie na podstawie przedstawionego w czasie seminarium referatu / prezentacji oraz
W_2 udziału w dyskusji

Lektury podstawowe

Studenci dobierają lekturę pod kątem przygotowywanych przez nich referatów / prezentacji (dobór literatury kształtowany jest podczas konsultacji z pracownikami Katedry Filozofii Logiki prowadzącymi poszczególne prace dyplomowe)