Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Wybrane zagadnienia z filozofii polskiej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu historii filozofii oraz historii kultury polskiej.

Cele

Celem wykładu jest prezentacja wybranych nurtów tworzących tradycje współczesnej filozofii w ośrodku krakowskim. Dzięki wy słuchacz będzie mógł poznać specyfikę i wielowymiarowość filozofii rozwijanej w Krakowie, nauczy się również identyfikować wybrane związki z rozwojem kultury polskiej.

Treści kształcenia

T1. Początki nowoczesnej filozofii - przezwyciężenie kantyzmu i pozytywizmu
T2. Modernizm – „Młoda Polska”
T3. W kręgu filozofii analitycznej - Szkoła Lwowsko-Warszawska i Koło Krakowskie
T4. Neoscholastyka przedwojenna
T5. Fenomenologia i nowa filozofia chrześcijańska
T6. Filozofia przyrody i nowa filozofia chrześcijańska

Efekty kształcenia

Student:
E_1. zna szczegółowo i dogłębnie rozumie poglądy wybranych wiodących filozofów tworzących tradycje krakowskiego ośrodka K_W05
E_2. ma świadomość znaczenia polskiej filozofii jako integralnej części europejskiego dziedzic-twa filozoficznego i ma świadomość znaczenia tradycji filozoficznej dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych K_K06

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład połączony z możliwością aktywnego włączenia się studenta w dyskusję prezentowanego materiału. Student zobowiązany jest również do przeczytania zadanej lektury.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Egzamin ustny na podstawie zestawu tez (z protokołem). Lista pytań egzaminacyjnych zo - stanie ogłoszona pod koniec semestru. Obowiązuje znajomość materiału zaprezentowanego na wykładzie i zawartego w lekturze.

Podczas egzaminu student odpowiada na 3 tezy wybrane przez egzaminatora z zestawu tez. W celu uzyskania oceny pozytywnej należy zaliczyć pozytywnie dwie tezy. Ocena końcowa jest średnią z ocen cząstkowych. Istnieje możliwość podwyższenia pozytywnej oceny końcowej na podstawie dodatkowej odpowiedzi z zagadnień poruszonych podczas wykładu (każda odpowiedź pozytywna podwyższa ocenę o 0,5 stopnia, negatywna obniża o 0,5 stopnia). Osoby aktywnie uczestniczące w wykładzie mogą uzyskać podwyższenie pozytywnej oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Lektury podstawowe

Szkoła Lwowsko-Warszawska: Kazimierz Twardowski
1. Kazimierz Twardowski, „O tak zwanych prawdach względnych”, [w:] tenże, Rozprawy i artykuły filozoficz-ne, nakł. TNSW „Książnica-Atlas”, Lwów 1927, s. 64-51. (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent? id=102707)
2. Kazimierz Twardowski, „O czynnościach i wytworach”, [w:] tenże, Rozprawy i artykuły filozoficzne, nakł. TNSW „Książnica-Atlas”, Lwów 1927, s. 96-120. (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent? id=102707)

Modernizm
3. Stanisław Przybyszewski, Confiteor

Lektury uzupełniające

1. Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków: WAM 2010.
2. Wąsik W., Historia filozofii polskiej. T. 1-2, Warszawa: PAX 1959,1963.
3. Woleński J., Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska, Warszawa: PWN 1985.