Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Wybrane zagadnienia z filozofii polskiej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu historii filozofii oraz historii kultury polskiej.

Cele

Celem ćwiczeń jest zapoznanie słuchacza z najważniejszymi tekstami związanymi z głównymi nurtami tworzącymi tradycje współczesnej filozofii w ośrodku krakowskim. Dzięki temu będzie mógł poznać specyfikę i wielowymiarowość filozofii rozwijanej w Krakowie, nauczy się również identyfikować wybrane związki tej refleksji z rozwojem kultury polskiej.

Treści kształcenia

T_1 Początki nowoczesnej filozofii - przezwyciężenie kantyzmu i pozytywizmu
T_2 Modernizm – „Młoda Polska”
T_3 W kręgu filozofii analitycznej - Szkoła Lwowsko-Warszawska i Koło Krakowskie
T_4 Neoscholastyka przedwojenna
T_5 Powojenne polemiki z marksizmem
T_6 Fenomenologia i nowa filozofia chrześcijańska
T_7 Filozofia przyrody i nowa filozofia chrześcijańska

Efekty kształcenia

Student:
E_1 samodzielnie interpretuje teksty filozoficzne wybranych polskich filozofów związanych z ośrodkiem krakowskim, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów K_U02
E_2 wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami kulturowymi i rozwojem nauki oraz określa relacje między tymi zależnościami na bazie dorobku filozofów oddziałujących w ośrodku krakowskim K_U05
E_3 potrafi zaprezentować samodzielnie wybrany problem związany z historią filozofii w Krakowie, a następnie poprowadzić dyskusję na jego temat K_K01
E_4 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów formułuje propozycje ich rozwiązania K_K03

Metody dydaktyczne

M_1 Ćwiczenia: wspólne omawianie tekstu wraz z dyskusją.
M_2 Przygotowanie samodzielnych notatek z tekstów (sprawdzane okresowo).

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Ocenianie ciągłe.
W_2 Ocena notatek (okresowo).
W_3 Praca zaliczeniowa na zadany temat związany z historią filozofii polskiej.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności, dalsze należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim i zaliczyć temat podczas konsultacji). Podczas zajęć oprócz analizy tekstów studenci podejmują twórcze próby rozwiązania nowych problemów, wskazywanych przez prowadzącego.

Prace zaliczeniowe należy oddawać do 10 stycznia 2019 r. (opóźnienie oddania pracy powoduje obniżenie oceny o 0,5 stopnia).
Tematy ocenione negatywnie podczas zajęć (np. brak notatki) należy zaliczyć podczas konsultacji.

Lektury podstawowe

Początki nowoczesnej filozofii - przezwyciężenie kantyzmu i pozytywizmu
1. Stefan Zachariasz Pawlicki, Pierwsza zasada [w:] Kilka uwag o podstawie i granicach filozofii,
Kraków 1878, s. 1-18;

tenże, Filozofia i nauki [w:] tamże, s. 65-81. (http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=15111)

2. Władysław Heinrich, Zależność kierunków filozoficznych od metod nauk przyrodniczych,
„Kosmos”, 24(1899), s. 272–288 (http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=26927);

Maurycy Straszewski, Obecny przełom w teorji poznania, „Przegląd Filozoficzny” 5(1902), s. 253-267 (http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.wbc.poznan.pl:119175).

Modernizm – „Młoda Polska”
3. Stanisław Przybyszewski, Confiteor; tenże, „Starzy” i „młodzi”, czyli „Duch wieczny rewolucjonista” w walce przeciw duchowi strupieszałego zastoju, i następne rozdziały [w:] tenże, Szlakiem duszy polskiej, Poznań 1917, s. 61-96;

tenże, Ultima Thule: Sztuka jako uzmysłowienie widzącej wiary [w:] tamże, s. 166-170; (http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=21646)

W kręgu filozofii analitycznej - Szkoła Lwowsko-Warszawska i Koło Krakowskie
4. Kazimierz Twardowski, O tak zwanych prawdach względnych, [w:] tenże, Rozprawy i artykuły filo-
zoficzne, nakł. TNSW „Książnica-Atlas”, Lwów 1927, s. 64-93.
(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=102707)

5. Zygmunt Zawirski, Rozwój pojęcia czasu, „Kwartalnik Filozoficzny”, XII (1935), s. 48-80 oraz 99-
121.

6. Jan Franciszek Drewnowski, Zarys programu filozoficznego, „Przegląd Filozoficzny”, XXXVII
(1934), s. 3-38.Neoscholastyka przedwojenna
7. Konstanty Michalski, Duch czynu [w:] Nova et vetera, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księ-
ży Misjonarzy, Kraków 1998, s. 231-237; Homo sapiens [w:] tamże, s. 369-375;

tenże, Dokąd idziemy?, „Znak”, 1 (1946), s. 4-25
(http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/001.pdf)

Powojenne polemiki z marksizmem
8. Kazimierz Kłósak, Filozofia marksizmu jako monizm materialistyczny [w:] tenże, Materializm dia-
lektyczny. Studia krytyczne, Kraków 1948, s. 19-48.

Fenomenologia i nowa filozofia chrześcijańska
9. Roman Ingarden, Człowiek i czas, „Przegląd Filozoficzny”, XLI (1938), s. 54-67.

10. Karol Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, „Znak”, 71 (1960), s. 561-614
(http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/071.pdf).

11. Józef Tischner, Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego, „Znak” 187 (1970), s. 1-26
(http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/187.pdf);

tenże, Myślenie według wartości, „Znak” 289-299 (1978), s. 958-971
(http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/289-290.pdf).

Filozofia przyrody i nowa filozofia chrześcijańska
12. Michał Heller, Jak możliwa jest „filozofia w nauce”?, „Studia Philosophiae Christianae” 22 (1986),
s. 7-19;

tenże, Doświadczenie matematyki, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, VI (1984), s. 18-26
(http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/006/zfn00602Heller.pdf).

13. Michał Heller, Czy świat jest racjonalny?, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, XX (1997), s. 66-
78 (http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/020/zfn02004Heller.pdf);

Andrzej Fuliński, Fizyka w kontekście kultury, [w:] Nauka – Religia – Dzieje. Seminarium w Ca-
stel Gandolfo 16-19 sierpnia 1980 roku, red. J. Janik, Roma 1981, s. 13-33.

14. Józef Życiński, Rodzaje i warunki racjonalności poznawczej, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”,
V (1983), s. 26–37 (http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/005/zfn00503Zycinski.pdf);

tenże, Epistemologiczne aspekty fundamentalistycznej interpretacji ewolucjonizmu, „Zagadnienia
Filozoficzne w Nauce”, XXX (2002), s. 3–17
(http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/030/zfn03001Zycinski.pdf)

Lektury uzupełniające

Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków: WAM 2010.
Woleński J., Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska, Warszawa: PWN 1985.