Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Akompaniament Liturgiczny (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość harmonii i kontrapunktu umiejętność gry na instrumencie klawiszowym.

Cele

Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej.

Treści kształcenia

T_1 Msze Polskie (Machura, Pawlak, Gloria mel. ogólnopolska, inne)
T_2 Akompaniament do pieśni, zasady, możliwości, ćwiczenia.
T_3 Akompaniament do pieśni w oparciu zapisaną harmonizację (min. 30 pieśni w semestrze)

Efekty kształcenia

Wiedza
Ew_1 zna teorię, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dziedziny sztuk muzycznych związanych ze studiowanym kierunkiem
Ew_2 zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje

Umiejętności
Eu_1 umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia
Eu_2 jest przygotowany do współdziałania z innymi muzykami w różnego typu zespołach
Eu_3 zna formy zachowań związane z występami publicznymi

Kompetencje społeczne
Ek_1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Ek_2 posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą
Ek_3 uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając
z różnych mediów i uwzględniając ich różnicowanie formy oraz
wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy
M_2 Analiza przykładów (nagrania)
M_3 Prezentacja nagrań CD
M_4 Praktyka przy organach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania
a vista.
W_2 Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych

Forma zaliczenia: Egzamin (szczegółowy zakres ustalony na miesiąc przed datą egzaminu)

Lektury podstawowe

1."Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy. Kraków
2.Ks.Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2015

Lektury uzupełniające

."Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
2."Liber usualis" wyd. 1956