Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Analiza dzieł muzyki religijnej I (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu form muzycznych oraz liturgiki

Cele

II semestr poświęcony został analizie requiem, jako gatunkowi mszy, po który chętnie sięgali kompozytorzy wszystkich epok od renesansu począwszy. Zajęcia mają na celu pokazać, jak wybrani kompozytorzy podchodzili do tekstów mszy za zmarłych, za pomocą jakich środków próbowali zwrócić uwagę słuchacza na pozamuzyczne zagadnienia, takie jak śmierć, sąd, życie wieczne. Na zajęciach zostaną zaprezentowane wybrane przykłady mszy requiem, począwszy od pierwszego zachowanego, wielogłosowego requiem J. Ockeghema, po przykłady z muzyki XX w.

Treści kształcenia

T_1 Zapoznanie się z tekstami requiem, na przykładzie kompozycji M. Durufle,
T_2 Zapoznanie się z renesansowymi dziełami szkoły flamandzkiej oraz związanymi ze szkołą rzymską,
T_3 Analiza barokowego requiem, na przykładzie utworów A. Campry i J. Gillesa,
T_4 Analiza Reqiuem W. A. Mozarta, jako przykład requiem epoki klasycyzmu, omówiony zostanie rezonans tego dzieła w omawianym gatunku na wybranych przykładach,
T_5 Analiza romantycznego requiem przez pryzmat wpływów muzyki operowej,
T_6 Poglądowa analiza requiem XX-wiecznego w twórczości polskich kompozytorów, takich jak R. Maciejewski, K. Penderecki
T_7 Prezentacji i dyskusji poddane zostaną utwory kompozytorów XX-wiecznych, takich jak: G. Ligeti, A. L. Webber, J. Tavener, J. Rutter, reprezentujących partykularne podejście do tekstu liturgicznego reqiuem

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 zna teorię, metodologię i terminologię ogólną i szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dziedziny sztuk muzycznych związanych ze studiowanym kierunkiem
Ew_2 zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje
UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ek_1 jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

Metody dydaktyczne

W_1 Wykład problemowy
W_2 Praca z tekstem
W_3 Analiza przypadków
W_4 Prezentacja nagrań CD i DVD

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Forma ustna

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie pracy studentów na podstawie:
-ustnej weryfikacji zdobytej wiedzy
-frekwencji

Lektury podstawowe

Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, red. Teresa Malecka, Kraków 1990
Bukofzer Manfred, Muzyka w epoce baroku, przekł. Elżbieta Dziębowska, PWN, Warszawa 1970
Chłopicka Regina, Krzysztof Penderecki – Między sacrum a profanum. Studia nad twórczością wokalno – instrumentalną, Wyd. AM, Kraków 2000
Chomiński Józef, Wilkowska – Chomińska Krystyna, Formy muzyczne. Wielkie formy wokalane, t. V, PWM, Kraków 1984
Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Wyd. AM, Kraków 2000
Wójcik Danuta, ABC form muzycznych, Musica Iagiellonica, Kraków 1999
Materiały nutowe

Lektury uzupełniające

Encyklopedia Muzyczna PWN, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa 2001
Mała Encyklopedia Muzyki, red. Stefan Śledziński, Warszawa 1968