Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Analiza dzieł muzyki religijnej (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat form muzycznych

Cele

Semestr został poświęcony muzycznym interpretacjom Psalmu 51 – Miserere Dei meus, jako jednemu z najczęściej umuzycznianych tekstów z Księgi Psalmów. Analizie poddane zostaną wybrane dzieła z okresu od renesansu po współczesne kompozycje. Ćwiczenia mają na celu uwidocznienie, jak struktura tekstu Psalmu oraz zawarta w nim treść wpływa na kształt dzieła

Treści kształcenia

T_1 Zapoznanie się z łacińskim tekstem Psalmu 51 w przekładzie z Wulgaty, łacińskiego tłumaczenia dokonanego przez św. Hieronima oraz analiza szczegółowa tekstu, jako punkt wyjścia do umuzycznienia tekstu,
T_2 Analiza renesansowego Miserere, na przykładzie kompozycji J. Desprez, oraz utworu G. da Venosy
T_3 Analiza Miserere mei Deus G. Allegriego oraz zapoznanie się z kompozycją A. Lottiego,
T_4 Analiza Miserere W. A. Mozarta, jako przykład klasycystycznej muzycznej interpretacji Psalmu 51,
T_5 Analiza Miserere mei Deus w formie wokalno – instrumentalnej na przykładzie utworów M. A. Charpentiera, M. R. Delalande [de Lalande], A. Bernasconiego,
T_6 Analiza XX-wiecznych utworów, takich kompozytorów, jak: A. Part, W. Szalonek, S. Krupowicz, P. Szymański,

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje
Ew_2 zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 posiada podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących różne style muzyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ek_1 samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy
M_2 Praca z tekstem
M_3 Analiza przypadków
M_4 Prezentacja nagrań CD i DVD

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 praca pisemna

Zaliczenie pracy studentów na podstawie:
-pracy pisemnej
-frekwencji

Lektury podstawowe

Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, red. Teresa Malecka, Kraków 1990
Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego, Wyd. AM, Kraków 2000
Materiały nutowe

Lektury uzupełniające

Encyklopedia Muzyczna PWN, red. Andrzej Chodkowski, Warszawa 2001
Mała Encyklopedia Muzyki, red. Stefan Śledziński, Warszawa 1968