Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

fortepian (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zaliczony egzamin z przedmiotu fortepian z semestrów I i II

Cele

Celem nauczania przedmiotu jest osiągnięcie umiejętności gry na fortepianie w stopniu umożliwiającym sprawne posługiwanie się nim tak w trakcie studiów (harmonia, czytanie partytur, akompaniament liturgiczny), jak i w przyszłej pracy zawodowej (organista, akompaniator, nauczyciel, dyrygent)

Treści kształcenia

T_1 znajomość podstawowych pozycji literatury fortepianowej,
T_2 doskonalenie umiejętności czytania nut a’vista,
T_3 doskonalenie umiejętności praktycznego stosowania zasad muzyki, form muzycznych i wiedzy z zakresu historii muzyki,
T_4 praktykę akompaniamentu,
T_5 wymiana poglądów na temat występów artystycznych własnych i innych wykonawców

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 rozpoznaje podstawowe pozycje literatury fortepianowej

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 czyta utwory a’vista
Eu_2 opracowuje wykonywane utwory zgodnie z kanonami stylu oraz poprawnie realizuje wskazówki kompozytora
Eu_3 wykorzystuje umiejętności gry na fortepianie do akompaniamentu

KOMPETENCJE
Ek_1 wyraża oceny własnych działań artystycznych i twórczych oraz poddaje takiej ocenie prezentacje innych wykonawców
Ek_2 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody dydaktyczne

M_1 Konsultacje z pedagogiem
M_2 Prezentacja
M_3 Ćwiczenie na instrumencie i praca własna studenta

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Egzamin praktyczny - prezentacja określonego wymaganiami programowymi repertuaru z pamięci przed komisją egzaminacyjną każdorazowo w czasie trwania sesji egzaminacyjnej
W_2 Kontrola pracy studenta przez pedagoga prowadzącego

1. Zaliczenie
Zaliczenie każdego semestru odbywa się na podstawie frekwencji (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz prezentacji pełnego repertuaru z pamięci prowadzącemu zajęcia najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów (więcej, niż 2 nieobecności studenta lub niedostateczne przygotowanie pamięciowe repertuaru w określonym terminie) będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu.
2. Egzamin
Do egzaminu może przystąpić student, który nie później niż w przeddzień egzaminu w danym okresie zaliczeniowym otrzymał zaliczenie.
Kryteria oceny prezentacji studenta podczas egzaminu praktycznego:
a. warsztat wykonawcy – umiejętności techniczne
b. opanowanie zrozumienie tekstu muzycznego, logika narracji muzycznej
c. frazowanie
d. umiejętność wypowiedzi w różnych stylach i formach muzycznych
e. kształtowanie dźwięku
Skala ocen: według obowiązującej w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej

Lektury podstawowe

Pozycje nutowe:
J. S. Bach: Preludia i fugi, Suity francuskie, Suity angielskie, Toccaty, Partity
G.F. Haendel Suity; D. Scarlatti Sonaty; M. Clementi Sonaty; W.A. Mozart: Sonaty, Wariacje;
L.v. Beethoven: Sonaty, Wariacje; J.Haydn: Sonaty, Wariacje;
F. Chopin, E. Grieg, P. Czajkowski, F. Mendelssohn, J. Brahms, S. Rachmaninow, A. Scriabin, C. Debussy i inni

Lektury uzupełniające

Pozycje książkowe traktujące o grze na fortepianie i jej nauczaniu:
H. Neuhaus Sztuka pianistyczna, Kraków 1970; Cz. Sielużycki Ręka pianisty, Kraków 1982; G. Sandor O grze na fortepianie, Warszawa 1994; A. Foldes ABC pianisty, Kraków 1966; J. Kleczyński O wykonywaniu dzieł Chopina, Kraków 1959, W. Chmielowska Z Zagadnień nauczania gry na fortepianie, Kraków 1963; G. Payzant G.Gould, Łodź 1995;
N. Harnoncourt Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995; J.J. Eigeldinger Szkice do metody gry fortepianowej, Kraków 1995;
Czasopisma muzyczne.