Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Historia Filozofii (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólne wykształcenie na poziomie szkoły średniej

Cele

Celem nauczania przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę filozofii. Student powinien poznać podstawowe koncepcje filozoficzne w taki sposób, aby nauczył się metody myślenia filozoficznego i umiał zastosować ją w praktyce

Treści kształcenia

T_1 Ogólne pojęcie filozofii
T_2 Istotne cechy mędrca i myśliciela
T_3 Propedeutyka filozofii: analiza podstawowych pojęć: prawda, dobro, myślenie, wiedza.
T_4 Filozofia w praktyce – zastosowanie filozofii do współczesnych problemów

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student zna podstawowe pojęcia filozoficzne i potrafi ich używać w praktycznym rozumowaniu

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 uStudent potrafi samodzielnie analizować informacje i formułować sądy, które poddaje racjonalnej krytyce

KOMPETENCJE
Ek_1 Student rozumie potrzebę intelektualnego i duchowego formowania się przez całe życie
Ek_2 Posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podjęcia refleksji na tematy filozoficzne, naukowe i społeczne

Metody dydaktyczne

M_1 wykład problemowy
M_2 Dyskusje
M_3 Burza mózgów
M_4 Wspólna lektura tekstów filozoficznych

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Wygłoszenie referatu
W_2 Pisemne streszczenie wybranego tematu wykładu
W_3 Czynny udział w dyskusjach

Zaliczenie ustne

Lektury podstawowe

1. Platon, Uczta, różne wydania
2. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 1996
3. św. Augustyn, Wyznania, Znak, Kraków 1996
4. I. M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu, PAX, Warszawa 1986
5. R. Ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, [w:] Studia z estetyki, t. 2, PWN, Warszawa 1958, s. 163-295

Lektury uzupełniające

1. D. Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, PWN, Warszawa 2004
2. P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, Aletheia, Warszawa 2009
3. M. Hollis, Filozofia, Znak, Kraków 1998