Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Proseminarium naukowe (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Zdobyte w szkole średniej umiejętności w zakresie wyrażania swoich myśli w formie pisemnej oraz streszczania tekstu własnymi słowami.

Cele

Zapoznanie studentów z metodyką pracy naukowej m.in.: formułowanie tematu, konstrukcja pracy, redakcja wstępu i zakończenia, systematyzacja bibliografii itp., zdobycie i pogłębianie umiejętności wyrażania własnymi słowami treści podanego tekstu w formie ustnej i pisemnej, zdobycie umiejętności korzystania z literatury i dokumentowanie tego w postaci przypisów.

Treści kształcenia

T_1 Pisanie pracy pod kierunkiem promotora po wybraniu tematu mieszczącego się w zakresie problematyki danego seminarium.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiowania kierunku muzyka kościelna
Ew_2 Zna podstawową terminologię następujących nauk humanistycznych: historia, historia sztuki, antropologia kultury, archeologia, filozofia, bibliotekoznawstwo, teologia

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczególnie związanych ze studiowaniem muzyki kościelnej

KOMPETENCJE
Ek_1 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji
Ek_2 jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami

Metody dydaktyczne

M_1 praca z tekstem
M_2 dyskusja i analiza przypadków
M_3 praca indywidualna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 realizacja zleconego zadania

Zaliczenie z oceną

Lektury podstawowe

Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000
Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych,
Gniezno 1995
Myśków J., Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica Varsaviensia”
1983, nr 21, s. 221-258
Wyczawski H.E., Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991

Lektury uzupełniające

Orczyk J., Zarys metodyki pracy umysłowej, Warszawa 1984