Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Schola gregoriańska (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności sprawdzane podczas przedmiotowych egzaminów wstępnych oraz umiejętności muzyczne, zdobyte podczas pierwszych dwóch semestrów studiów.

Cele

Celem nauczania przedmiotu schola gregoriańska, jest wykształcenie muzyka kościelnego, który będzie się doskonale poruszał w tematyce chorałowej, przyswoi sobie podstawowe dwie księgi zawierające wszystkie utwory chorałowe obowiązujące dzisiaj w liturgii.

Treści kształcenia

T_1 De Angelis (VIII)
T_2 Cum Jubilo (IX)
T_3 Orbis Factor (XI)
T_4 Cunctipotens Genitor Deus (IV)
T_5 Adventus et Quadragesimae (XVII)
T_6 Pro defunctis
T_7 Credo III

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 zna podstawowy repertuar związany ze studiowaniem kierunku muzyka kościelna
Ew_2 zna elementy dzieła muzycznego oraz rozumie ich wzajemne relacje
Ew_3 Zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 zna i wykonuje reprezentatywny repertuar związany ze studiowaniem kierunku muzyka kościelna; ma doświadczenie w wykonywaniu repertuaru w różnych stylach
Eu_2 jest biegły w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim

KOMPETENCJE
Ek_1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Ek_2 posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:
- pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
- negocjowania i organizowania
- integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych
- prezentowania zadań w przystępnej formie – z zastosowaniem technologii informacyjnych

Metody dydaktyczne

M_1 wykład problemowy
M_2 wykład konwersatoryjny
M_3 wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
M_4 praca z tekstem i dyskusja
M_5 rozwiązywanie zadań
M_6 praca w grupach
M_7 prezentacja nagrań CD i DVD

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 kolokwium ustne
W_2 kolokwium pisemne
W_3 testy ewaluacyjne
W_4 prezentacja wybranego materiału chorałowego (interpretacja)
W_5 przesłuchania

Warunkiem zliczenia jest uczęszczanie na zajęcia – kontrola obecności oraz osiągnięciem wszystkich założonych efektów kształcenia.
Forma zaliczenia: zaliczenie

Lektury podstawowe

Liber Cantualis, Solesmes 1979