Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Socjologia (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza na temat antropologiczno-teologicznych podstaw życia społecznego oraz ogólna znajomość problemów społecznych

Cele

Student zdobywa ogólną wiedzę w zakresie socjologii ogólnej a szczególnie socjologii religii. Poznaje metody i źródła oraz najważniejsze zagadnienie dotyczące sytuacji Kościoła w Polsce i świecie.

Treści kształcenia

T_1. introdukcja (pojęcie, przedmiot, definicje, metody socjologii religii);
T_2. typy religii i organizacji religijnych, religia a problemy społeczne współczesnego świata;
T_3. Kościół i człowiek w społeczności miejskiej;
T_4. religijność w społeczeństwach miejskich;
T_5. zarys historii parafii, teologiczne aspekty parafii, parafia jako naturalna społeczność;
T_6. społeczno-gospodarcza struktura parafii;
T_7. dynamika i mobilność społeczności parafialnej;
T_8. parafia jako społeczność religijna, parafia jako układ funkcjonalny;
T_9. ośrodki życia religijnego w parafii;
T_10. znaczenie ośrodka pielgrzymkowego, społeczna rola proboszcza w parafii, zagadnienie parafialnych czynności społecznych, zjawisko subkultury młodzieżowej na tle cywilizacji industrialnej;
T_11. symptomy przemian świadomości moralnej młodzieży po roku 1989.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student definiuje socjologię religii i nazywa typy religii.
Ew_2 Wskazuje najważniejsze elementy socjologii religii

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student analizuje wpływ religii na życie osoby ludzkiej

KOMPETENCJE
Ek_1 Student postrzega relacje między religią a różnego rodzaju społecznościami

Metody dydaktyczne

M_1 Dyskusja.
M_2 Praca z tekstem.
M_3 Prezentacje.
M_4 Metoda problemowa.
M_5 Wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 egzamin pisemny
W_2 rozwiązywanie problemów z zakresu socjologii religii
W_3 wypowiedź ustna

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Podstawą egzaminu będzie obecność na zajęciach, znajomość treści wykładów uzupełniona o literaturę.

Lektury podstawowe

Borutka T., Socjologia religii. Skrypt dla studentów teologii, Kraków 2004.

Lektury uzupełniające

Adamski F. (red.), Socjologia religii, Kraków 1983; Borowik I., Zdaniewicz W., Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru, Kraków 1996; Altermatt U., Katolicyzm a nowoczesny świat, Kraków 1995, Zaręba S., Zdaniewicz W. (red.), Kościół Katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, Warszawa 2004; Zdaniewicz W. (red.), Religijność Polaków 1991–1998, Warszawa 2001.Brożek P., Tradycja religijna w środowisku pluralistycznym, Lublin 2000; Dobek-Ostrowska R., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001; Kehrer G., Wprowadzenie do socjologii religii, Kraków 1997; Majka J., Socjologia parafii, Lublin 1971; Piwowarski W., Religijność wiejska w warunkach urbanizacji, Warszawa 1971; Święs K., Socjologia religii a teologia pastoralne, [w:] Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. I, Lublin 2000, s. 45–58; Weber M., Szkice z socjologii religii, Warszawa 1995; Zaręba S., Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998), Warszawa 2003.