Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Sylabus

Akompaniament Liturgiczny (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość harmonii i kontrapunktu umiejętność gry na instrumencie klawiszowym.

Cele

Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej.

Treści kształcenia

T_1 Akompaniament do wszystkich odpowiedzi mszalnych łacińskich z pamięci
T_2 Akompaniament do chorału gregoriańskiego (min 5 opracowań w semestrze)
T_3 Akompaniament do polskich pieśni ( a vista) - ćwiczenia
T_4 Kanon pieśni (śpiew) nr 225 - 252

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 w pogłębionym stopniu zna i rozumie zagadnienia związane ze studiowanym kierunkiem muzyka kościelna
Ew_2 na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjami wykonawczymi umie konstruować programy, które są spójne i właściwie z punktu widzenia wykonawstwa

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
Eu_2 potrafi budować obszerny repertuar, pogłębiając go w obszarze związanym ze studiowanym kierunkiem muzyka kościelna
Eu_3 rozwija techniki ćwiczenia w stopniu wystarczającym do utrzy¬mania i poszerzenia zdolności do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych

KOMPETENCJE
Ek_1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ek_2 jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
Ek_3 posiada umiejętność krytycznej oceny

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy
M_2 Analiza przykładów (nagrania)
M_3 Prezentacja nagrań CD
M_4 Praktyka przy organach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania
a vista.

W_2 Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni
oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych

Egzamin (szczegółowy zakres ustalony miesiąc przed terminem egzaminu)

Lektury podstawowe

Gaudeamus – łaciński śpiewnik mszalny red. Ks. Wiesław Kądziela
"Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy. Kraków
Ks. Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2015

Lektury uzupełniające

"Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
"Liber usualis" wyd. 1956
Śpiewnik Liturgiczny, Lublin 1998