Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Akompaniament Liturgiczny (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość harmonii i kontrapunktu umiejętność gry na instrumencie klawiszowym.

Cele

Umiejętność akompaniowania do śpiewów liturgicznych w ramach liturgii rzymsko-katolickiej.

Treści kształcenia

T_1 Wypracowanie indywidualnego języka muzycznego.
T_2 Odpowiedzi mszalne polskie i łacińskie, akompaniament do pieśni.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 ma gruntowną znajomość repertuaru związanego ze studiowanym kierunkiem muzyka kościelna
Ew_2 umie zastosować wiedzę dotyczącą elementów działa muzycznego i muzycznych wzorców formalnych do wyrażania własnych koncepcji artystycznych

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_ 1 posiada rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
Eu_2 posiada swobodę w interpretowaniu utworów reprezentujących różne style muzyczne i jednocześnie doskonali się jednym, wybranym stylu
Eu_3 jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w zespołach muzycznych

KOMPETENCJE
Ek_1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ek_2 jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
Ek_3 posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:
- inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań
- przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań
- integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych
- prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy
M_2 Analiza przykładów (nagrania)
M_3 Prezentacja nagrań CD
M_4 Praktyka przy organach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Realizacja zleconego zadania - sprawdzian umiejętności akompaniowania
a vista.

W_2 Realizacja różnego rodzaju akompaniamentu w zależności od stylu pieśni oraz realizacja akompaniamentu do śpiewów liturgicznych

Egzamin

Lektury podstawowe

Śpiewnik Wawelski" -wszystkie tomy. Kraków
Ks.Jan Siedlecki -"Śpiewnik Kościelny" Kraków 2015

Lektury uzupełniające

"Śpiewnik Śląski" wszystkie tomy, Katowice
"Liber usualis" wyd. 1956
Gaudeamus – łaciński śpiewnik mszalny