Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Chór (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Umiejętność odczytywania głosem przygotowywanego materiału muzycznego, odpowiednie warunki głosowe, znajomość zasad muzyki, podstawowa znajomość literatury muzycznej, gatunków, form i stylów muzycznych

Cele

Przygotowanie i opracowanie wybranego repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej, przeznaczonej do wykonania podczas egzaminów, przesłuchań, koncertów i innych imprez okolicznościowych, praktyczna pomoc studentom, realizującym przedmiot dyrygowanie, w zakresie pracy z chórem

Treści kształcenia

T_1 Wybrane przez pedagogów na początku semestru utwory muzyczne (wspólne dla wszystkich studentów), dostosowane do możliwości zespołu, potrzeb repertuarowych przedmiotu dyrygowanie oraz potrzeb artystycznych Instytutu.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student zna materiał muzyczny, przygotowywany podczas zajęć, potrafi swobodnie odtworzyć go głosem indywidualnie i w grupie, oraz samodzielnie wykonać na instrumencie klawiszowym.
Ew_2 Student rozumie wykonywany repertuar w zakresie stylu, formy i podstawowych elementów dzieła muzycznego, a także potrafi analizować zależności muzyczne, jakie stosuje kompozytor

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student posiada umiejętność należytego wykonania wybranego materiału i zaprezentowania go w sposób artystycznie zadowalający.
Eu_2 Student posiada umiejętność pracy zespołowej, potrafi współpracować z innymi muzykami w celu osiągnięcia możliwie najlepszego efektu artystycznego.

KOMPETENCJE
Ek_1 Student jest zdolny do uruchomienia własnej wyobraźni muzycznej i intelektualnej w celu osiągnięcia dobrego efektu artystycznego. Jest samodzielny w pracy, ale jednocześnie umie działać kolektywnie. Jest kreatywny i otwarty na coraz to nowe wyzwania zawodowe.

Metody dydaktyczne

M_1 Opanowanie materiału muzycznego w pojedynczych głosach oraz zespołowo, uwzględniające poprawność wykonania tekstu nutowego oraz wszystkie oznaczenia muzyczne, stylistykę, narrację dzieła itp.
M_2 Indywidualne sprawdzenie stanu przygotowania materiału przez wszystkich studentów
M_3 Praca dyrygencka studentów, którzy samodzielnie prowadzą cały zespół chóralny, pracując nad udoskonaleniem wykonania utworu oraz nabywaniem własnych umiejętności dyrygenckich pod kierunkiem pedagogów prowadzących przedmioty chór oraz dyrygowanie

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Sprawdzanie indywidualnego przygotowania studenta do zajęć (kolokwia)
W_2 Ocena umiejętność pracy w grupie
W_3 Aktywność na zajęciach (samodzielne prowadzenie prób i rozśpiewek)
W_4 Ocena wkładu własnych umiejętności muzycznych i wokalnych w kreowanie dzieła muzycznego

Zaliczenie z oceną

1. uczestnictwo we wszystkich zajęciach przedmiotu chór. Dopuszczona jest nieobecność na 2 zajęciach w trakcie trwania semestru
2. aktywna praca podczas zajęć
3. należyte opanowanie materiału muzycznego
4. zaliczenie kolokwium sprawdzającego znajomość materiału
5. czynne uczestnictwo we wszystkich egzaminach, występach i innych zaplanowanych przez pedagogów aktywnościach zespołu

Lektury podstawowe

wybrane i udostępnione na początku każdego semestru materiały nutowe

Lektury uzupełniające

inne materiały nutowe i piśmiennicze, wzbogacające wiedzę i umiejętności studenta w zakresie pracy w chórze i z chórem

Uwagi

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ
Student nabiera umiejętności muzycznej pracy jako śpiewak i dyrygent, niezbędnej w późniejszej działalności zawodowej.
Ma on także możliwość wykorzystania zdobytych doświadczeń w pracy z prowadzonymi przez siebie zespołami.