Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Sylabus

Seminarium naukowe (2018/19)


drukuj sylabus

Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Ukończone studia licencjackie, umiejętność pisania pracy naukowej, znajomość problematyki określonej tematem pracy.

Cele

Zapoznanie studentów z metodyką pracy naukowej m.in.: formułowanie tematu, konstrukcja pracy, redakcja wstępu i zakończenia, systematyzacja bibliografii itp., zdobycie i pogłębianie umiejętności wyrażania własnymi słowami treści podanego tekstu w formie ustnej i pisemnej, zdobycie umiejętności korzystania z literatury i dokumentowanie tego w postaci przypisów. Ostatecznym seminarium celem jest napisanie pracy magisterskiej.

Treści kształcenia

T_1 Pisanie pracy magisterskiej na temat uzgodniony i zaakceptowany przez promotora.
T_2 W trakcie zajęć seminaryjnych student prezentuje sukcesywnie fragmenty napisanej pracy.
T_3 Na seminarium magisterskim student może kontynuować badania prowadzone w trakcie seminarium licencjackiego, pogłębiając i poszerzając zakres dotychczasowych badań.
T_4 Może także wybrać nowy temat badań spośród zaproponowanych przez promotora grup zagadnień, określonych przez profil naukowy danego seminarium.
T_5 Opracowuje monografie instytucji uczestniczących w tworzeniu i rozwijaniu religijnej kultury muzycznej
T_6 Opracowuje znaczące dla życia religijnego i religijnej kultury muzycznej wydarzenia (festiwale muzyki religijnej, konkursy)
T_7 Opracowuje problematyka z zakresu teologii muzyki (wyznaczniki sakralności muzyki, aspekty teologiczne muzyki liturgicznej i pozaliturgicznej),
T_8 Opracowuje prace o charakterze muzykologicznym (analiza twórczości kompozytorów, sylwetki działaczy i twórców kultury),

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowanego kierunku muzyka kościelna oraz wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego rozwoju artystycznego
Ew_2 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowaniem kierunku muzyka kościelna, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

KOMPETENCJE
Ek_1 systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce

Metody dydaktyczne

M_1 praca z tekstem i dyskusja
M_2 praca indywidualna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 kontrola przygotowanych projektów
W_2 realizacja zleconego zadania

Zaliczenie

Lektury podstawowe

Seweryniak H, Metodyka uczenia się i pisania prac dyplomowych, Płock 2000
Grzechowiak S., Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995
Myśków J., Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica Varsaviensia”, 1983, nr 21, s. 221-258
Wyczawski H.E., Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991

Lektury uzupełniające

Orczyk J.,Zarys metodyki pracy umysłowej, Warszawa 1984